19. 9. 2019  6:05 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-PKRIM - Počítačová kriminalita (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PKRIM
Názov predmetu: Počítačová kriminalita
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Počítačové siete (B-PS) a úspešne absolvované Operačné systémy (B-OS)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známky sú prideľované podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI na základe študentom vykonanej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s právnymi úpravami platnými pre oblasť počítačovej kriminality v SR a EÚ. Získa znalosti o jednotlivých formách počítačovej kriminality a o niektorých opatreniach, ktoré je možné proti nim prijať. Taktiež získa prehľad o právnej kvalifikácií foriem počítačovej kriminality podľa Trestného zákona.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Úvod do počítačovej kriminality
2 Právne úpravy súvisiace s počítačovou kriminalitou
3 Hacking
4 Cracking
5 Spamming
6 Sniffing
7 Warezing
8 Phishing
9 Pharming
10 Malware
11 Techniky sociálneho inžinierstva
12 Kombinované formy počítačovej kriminality
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOSTRECOVÁ, E. -- JÓKAY, M. -- KOSTREC, M. Počítačová kriminalita. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 109 s. ISBN 978-80-227-3410-3.
JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 978-80-247-1561-2.
MATĚJKA, M. Počítačová kriminalita. Praha: Computer Press, 2002. 106 s. ISBN 978-80-7226-419-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 345

ABCDEFX
2,3 %10,7 %25,8 %33,9 %24,1 %3,2 %
Vyučujúci: Ing. Štefan Balogh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Roderik Ploszek (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: