Dec 6, 2019   11:32 p.m. Mikuláš
Academic information system

Course syllabus B-TRHE - Trh s elektrinou (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-TRHE
Názov predmetu: Trh s elektrinou
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
17,4 %17,4 %17,4 %13,0 %21,7 %13,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: