17. 2. 2020  15:16 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-WEBTE2 - Webové technológie 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-WEBTE2
Názov predmetu: Webové technológie 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Webové technológie 1 (B-WEBTE1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach. V priebehu semestra môže študent získať 50 bodov a na skúške 50 bodov. Získanie bodov počas semestra: odovzdanie semestrálnych zadaní, test, písomka spočívajúca v naprogramovaní stanovených úloh. Záverečné hodnotenie: písomná skúška + odovzdanie a obhajoba skúškového zadania.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Vedieť sa orientovať v charakteristikách web serverov a web klientov, naformulovať a pripraviť podklady pre vytvorenie serverovo orientovaných web aplikácií, vykonať dôkladnú analýzu navrhovanej webovej aplikácie a požiadaviek, ktoré sú na ňu kladené, zvoliť a implementovať vhodné technológie na tvorbu klientskych, resp. serverovských aplikácií s dôrazom na LAMP technológie, urobiť analýzu údajov na vytvorenie databázy pre web aplikáciu, optimalizovať dátový model a aplikačnú logiku s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti a výkonu aplikácie, ohodnotiť kvalitu a dosah vytvorenej stránky, využiť nástroje pre spoločný vývoj web aplikácií v tíme.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky vývoja serverovo orientovaných web aplikácií, architektúra klient-server, server-server aplikácie. Technológie a metodológie na vývoj web aplikácií na strane klienta a serveru. Nástroje na vývoj web aplikácií. Inštalácia serveru a jeho konfigurácia, inštalácia modulov, logovanie. CGI. Návrh, príprava a tvorba web aplikácií. Tvorba web aplikácií pomocou PHP s využitím MySQL. Autentifikácia a autorizácia užívateľov do web aplikácií. Webové služby z pohľadu klienta a serveru. Mashup aplikácie. Formáty pre výstupné zostavy údajov a dokumenty. Frameworky. Úvod do Pythonu. Implementovanie vedeckých výpočtov do web aplikácií. Nástroje pre tímovú prácu na spoločnom vývoji projektu z pohľadu užívateľa a administrátora. Repozitáre. Bezpečnosť internetových aplikácií. Internetový marketing.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DARIE, C. -- BRINZAREA, B. -- CHERECHES-TOSA, F. -- BUCICA, M. AJAX a PHP tvoříme vysoce interaktívní webové aplikace: Profesionálně. Brno : Zoner Press, 2006. 320 s. ISBN 80-86815-47-1.
ERL, T. SOA Servisně orientovaná architektura: Kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 2009. 671 s. ISBN 978-80-251-1886-3.
CHOW, S. Programujeme Mashup aplikace pro Web 2.0 v PHP. Brno : Computer Press, 2008. 280 s. ISBN 978-80-251-2057-6.
KOFLER, M. -- ÖGGL, B. PHP 5 a MySQL 5: Průvodce webowého programátora. Brno : Computer Press, 2007. 607 s. ISBN 978-80-251-1813-9.
LUTZ, M. -- ASCHER, D. Naučte se Python. Praha : Grada Publishing, 2007. 339 s. ISBN 80-247-0367-X.
NARAMORE, E. -- GERNER, J. -- SCOUARNEC, Y. -- STOLZ, J. -- GLASS, M K. Vytváříme webové aplikace v PHP5, MySQL a Apache. Brno : Computer Press, 2006. 812 s. ISBN 80-251-1073-7.
SCHLOSSNAGLE, G. Pokročilé programování v PHP 5. Brno : Zoner Press, 2004. 640 s. ISBN 80-86815-14-5.
VRÁNA, J. 1001 tipů a triků pro PHP. Praha: Computer Press, 2011. 456 s. ISBN 978-80-251-2940-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 511

ABCDEFX
9,4 %15,9 %27,4 %24,3 %18,8 %4,2 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci)
Ing. Zuzana Képešiová (cvičiaci)
Ing. Michal Kocúr, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jakub Matišák (cvičiaci)
Ing. Matej Rábek, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: