17. 6. 2019  11:00 Adolf
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ZMP - Základy manažmentu a podnikania (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ZMP
Názov predmetu: Základy manažmentu a podnikania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet poskytuje študentovi základné poznatky z oblasti systémov manažmentu vo svete aplikovaných na príkladoch úspešných svetových a domácich firiem (japonský, americký manažment a pod.). Získa základné poznatky a prístupy z teórie manažmentu, ktoré sú užitočné pre podnikateľa pri spracovaní podnikateľského plánu, založení podniku a riadení jeho rozvoja. Získa znalosti o právnych formách a podmienkach súkromného podnikania v SR, cieľoch podnikateľskej činnosti, zdrojoch financovania a investovania podniku ako aj o daňovom systéme a poplatkoch. Bude vedieť zostaviť podnikateľský plán k otvoreniu činnosti firmy na základe vhodne zvolenej formy podnikateľskej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Dôvody a riziká podnikania, typy podnikov, význam malého a stredného podnikania v ekonomike.
Podstata a význam manažment u podniku a jeho funkcie.
Systémy manažmentu vo svete.
Úloha manažéra v efektívnom riadení podnikových procesov, vedenie ľudí a pracovných tímov.
Stratégia a plánovanie v podniku.
Podnikateľský plán – SWOT analýza vlastnej firmy a konkurencie na trhu.
Organizácia podniku a riadenie ľudských zdrojov.
Motivácia a komunikácia v organizácii.
Podnikateľský proces a založenie podniku, právne formy podnikania.
Majetok podniku, zdroje jeho financovania.
Finančné riadenie podniku.
Orientácia na zákazníka, marketing a tvorba cien.
Základy daňového systému v SR.
Ochrana duševného vlastníctva v podniku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPIRKOVÁ, D. -- ĎURECHOVÁ, M. Financie a finančné riadenie: Teória a príklady. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 217 s. ISBN 978-80-227-3960-3.
ZAJKO, M. -- CHODASOVÁ, Z. -- JEMALA, Ľ. -- MATERÁK, M. Riadenie malých a stredných podnikov. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 273 s. ISBN 978-80-227-3344-1.

Odporúčaná:
DONNELLY, J.H. – GIBSON, J.L. – IVANCEVICH, J. Management. Praha: Grada Publishing , 1997. 9. vydanie. ISBN: 80-7169-422-3.
SEDLÁK, M.: Manažment. IURA Edition, 2007, ISBN 978-80-8078-133-0
SRPOVÁ, J. – SVOBODOVÁ, I. –SKOPAL, P. – ORLÍK,T. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2011. 3.vydanie, 194 s. ISBN 978-80-247-4103-1.
ŠPIRKOVÁ. D. a kol.:Základy manažmentu a podnikania. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2015, ISBN 978-80-227-4118-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2148

ABCDEFX
3,9 %14,8 %21,6 %24,8 %34,2 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Mária Glatz, CSc. (prednášajúci)
Ing. Branislav Mišota, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Marián Zajko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: