16. 10. 2019  22:40 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-DUS - Diskrétne udalostné systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-DUS
Názov predmetu: Diskrétne udalostné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú plánované dve písomné previerky, každá po 20 bodov. Nutnou podmienkou udelenia kreditov je získanie najmenej polovice maximálneho počtu bodov. Na záverečnej skúške študent môže získať maximálne 60 bodov. Nutnou podmienkou absolvovania predmetu je získanie celkovo najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si základy modelovania, simulácie, analýzy a syntézy systémov, ktorých základnou charakteristikou sú diskrétne zmeny stavov vyvolané udalosťami. Ďalej je cieľom oboznámiť sa so základnými algoritmami analýzy a syntézy pre konkrétne modelovacie formalizmy, najmä Petriho siete a ukázať ich použitie pri analýze a syntéze systémov v rôznych aplikačných oblastiach.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné vlastnosti udalostných systémov, dosiahnuteľnosť, ohraničenoť, živosť a deadlocky.

Sekvenčný popis správania v Petriho sieťach.

Štrukturálna analýza a invarianty Petriho sietí.

Analýza živosti v Petriho sieťach. Analýza ohraničenosti v Petriho sieťach.

Analýza deadlockov v Petriho sieťach.

Analýza dosiahnuteľnosti v automatoch a v Petriho sieťach.

Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z regulárnych výrazov a automatov.

Nesekvenčné popisy správania udalostných systémov.

Overovanie dosiahnuteľnosti pomocou nesekvenčných procesov.

Algoritmy overovania uskutočniteľnosti sekvenčných a nesekvenčných scenárov.

Syntéza modelov založených na Petriho sieťach z nesekvenčných scenárov.

Príklady použitia analýzy a syntézy v aplikačných oblastiach podnikových procesov, pružných výrobných systémov a komunikačných protokolov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lectures on Concurrency and Petri Nets, J. Desel, W. Reisig and G. Rozenberg, Springer-Verlag, 2004.
Unified Modeling Language: Superstructure, version 2.0, Object Management Group, 2005.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1046

ABCDEFX
7,8 %14,1 %20,9 %24,5 %26,1 %6,6 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Stanislav Marček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Mažári (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Mladoniczky (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: