Aug 26, 2019   3:10 a.m. Samuel
Academic information system

Course syllabus B-UFYZ - Introduction to Physics (FEEIT - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-UFYZ
Názov predmetu: Úvod do fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (výberový), 1. semester
elektroenergetika - bakalársky (výberový), 1. semester
elektronika - bakalársky (výberový), 1. semester
elektrotechnika - bakalársky (výberový), 1. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (výberový), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (výberový), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 338

ZFX
89,1 %10,9 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Bokes, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Dieška, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Konôpka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
RNDr. Soňa Kotorová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Dávid Kubanda (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Patrik Novák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Sedlačková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
RNDr. Mária Valková (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Marek Vančo, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Váry, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Bokes, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: