27. 2. 2020  5:31 Alexander
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SAEM - Stavba automobilov a elektromobilov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SAEM
Názov predmetu: Stavba automobilov a elektromobilov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt: 50 bodov.
Záverečné hodnotenie – skúška: 50 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti stavby automobilov a elektromobilov, v oblasti princípov navrhovania mechatronických systémov so zameraním na hlavné časti moderných automobilov a elektromobilov. Študent bude rozumieť princípom činnosti jednotlivých funkčných podskupín automobilov a elektromobilov ako aj základným princípom navrhovania predmetných častí na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri analyzovaní a riešení návrhov neštandardných mechatronických systémov pre hlavné časti moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie a koncepčné usporiadania moderných motorových vozidiel podľa platných noriem STN a predpisov EHK, druhy elektromobilov podľa konštrukčného usporiadania elektrických hnacích sústav. Požiadavky na nosné časti automobilov a elektromobilov, rámy a karosérie. Hnacie mechanizmy automobilov a elektromobilov, ich pohonné jednotky, prenosové prvky, mechatronické systémy automatických spojkových systémov. Transformačné prvky hnacieho mechanizmu, manuálne, robotizované a automatické prevodové systémy automobilov a elektromobilov, požiadavky na mechatronické systémy riadenia automatických prevodových systémov. Stále prevody, diferenciály, zvláštnosti činnosti elektronických diferenciálov u moderných automobilov a elektromobilov. Podvozkové systémy automobilov a elektromobilov. Geometria náprav, zavesenie kolies, pneumatiky a ich vplyv na prenos trakčných a brzdných síl. Mechanizmy riadenia automobilov a elektromobilov, spôsoby zmeny smeru jazdy, podmienky natočenia kolies do zákruty, skutočný stred a polomer zatáčania. Prvky a systémy brzdových sústav automobilov a elektromobilov, aj funkcie mechatronických systémov regulácie a delenia brzdných síl, posilňovacie systémy brzdových mechanizmov, požiadavky na reguláciu brzdných síl na nápravách integrovane s proti blokovacím systémom ABS. Prvky a systémy mechanizmov odpruženia automobilov a elektromobilov. Semiaktívne a aktívne systémy odpruženia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLOBODA, A. -- FERENCEY, V. -- HLAVŇA, V. -- TKÁČ, Z. Konštrukcia kolesových a pásových vozidiel: Teória, konštrukcia, riziká. Košice : Vienala, 2008. 552 s. ISBN 978-80-89232-28-4.
KOVÁČOVÁ, M. -- FERENCEY, V. Projektovanie motorových vozidiel. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 186 s. ISBN 978-80-89313-05-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

ABCDEFX
72,7 %22,7 %4,6 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriel Gálik (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: