19. 1. 2020  16:22 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-PMEAP - Programovanie mechatronických aplikácií (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PMEAP
Názov predmetu: Programovanie mechatronických aplikácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za predmet možno získať maximálne 100 bodov, pričom bodové rozdelenie je nasledovné:
zadania na cvičeniach 30 bodov
test na cvičeniach 10 bodov
zadanie ku skúške 30 bodov
skúškový test 30 bodov
Za každú položku hodnotenia je nutné získať minimálne 50% bodov. Pre absolvovanie predmetu je nutné získať minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základných postupov tvorby mechatronických aplikácií vo vyšších programovacích jazykoch. Bude vedieť uplatniť princípy objektovo-orientovaného programovania na tvorbu komplexných aplikácií. Naučí sa využívať metódy paralelného a sieťového programovania. Bude vedieť aplikovať metódy počítačového videnia a navigácie. Dokáže navrhnúť grafické používateľské rozhranie, realizovať komunikáciu a vizualizáciu údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
Princípy objektového programovania
Objekty, triedy
Dedičnosť, zapúzdrenie, polymorfizmus
Vstupno-výstupné operácie, sieťové aplikácie
Paralelné programovanie
Počítačová grafika
Počítačové videnie
Navigácia a lokalizácia
Komunikácia, analýza údajov a ich vizualizácia
Grafické používateľské rozhranie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEOGH, J. -- GIANNINI, M. Objektově orientované programování bez předchozích znalostí - OOP: průvodce pro samouky. Brno : Computer Press, 2006. 222 s. ISBN 80-251-0973-9.
ČADA, O. Objektové programování: naučte se pravidla objektového myšlení. Praha : Grada Publishing, 2009. 200 s. ISBN 978-80-247-2745-5.
HILL, F. Computer graphics using openGL. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. 922 s. ISBN 0-02-354856-8.
ŽÁRA, J. -- BENEŠ, B. -- SOCHOR, J. -- FELKEL, P. Moderní počítačová grafika. Brno : Computer Press, 2010. 608 s. ISBN 80-251-0454-0.
HUDEC, B. Základy počítačové grafiky. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. 224 s. ISBN 80-01-02290-0.
SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. London : Springer Verlag London, 2011. 812 s. ISBN 978-1-84882-934-3.
BRUNELLI, R. Template Matching Techniques in Computer Vision: Theory and practice. Chichester : John Wiley & Sons, 2009. 338 s. ISBN 978-0-470-51706-2.
DEKAN, M. -- VITKO, A. Autonómna navigácia mobilného robota. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 147 s. ISBN 978-80-227-4675-5.
DUCHOŇ, F. Lokalizácia a navigácia mobilných robotov do vnútorného prostredia. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 162 s. ISBN 978-80-227-3646-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
14,3 %0 %28,6 %42,9 %14,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: