22. 2. 2020  17:22 Etela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-NAVEZ - Návrh elektronických zariadení (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-NAVEZ
Názov predmetu: Návrh elektronických zariadení
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (výberový), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú jednoduché úlohy s celkovým hodnotením 10 bodov. Počas semestra študent samostatne pracuje na projekte, ktorý na záver obhajuje s celkovým ziskom max. 40 bodov. Výsledky priebežného hodnotenia a projektu sú súčasťou záverečného hodnotenia. Skúška 50 bodov. Minimálny počet bodov získaný z každej formy hodnotenia je 30% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný komplexne navrhnúť funkčný elektronický systém po elektrickej a mechanickej stránke. Naučí sa navrhnúť dosku plošných spojov (DPS) a spracovať technickú dokumentáciu.
 
Stručná osnova predmetu:
CAD nástroje pre návrh elektronických systémov. Zásady kreslenia elektrických a elektronických schém a technické normy. Správa projektu, organizácia a využitie knižníc. Technická špecifikácia elektronických komponentov . Výber komponentov podľa typu a určenia navrhovaného zariadenia. Komponenty v hodné pre povrchovú montáž. Mechanické a elektrické vlastnosti dosiek plošných spojov (DPS). Elektromagnetická kompatibilita, ako súčasť návrh DPS. Pravidlá návrhu. Dimenzovanie spojov. Koncepčné riešenie číslicových elektronických zariadení. Metodika návrhu a pravidlá platné pre číslicové aplikácie. Koncepčné riešenie analógových a výkonových elektronických zariadení . Metodika návrhu a pravidlá platné pre návrh analógových a výkonových elektronických zariadení. Generovanie súborov pre výrobu DPS. Technológia výroby a testovanie DPS.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ABEL, M. Plošné spoje se SMD, návrh a konstrukce. Pardubice : Platan, 2000. 218 s. ISBN 80-902733-2-7.

Odporúčaná:
Starý, Šandera, Kahle. Plošné spoje a povrchová montáž. Skriptum VUT, Brno 1999. ISBN 80-214-1499-5.
Tikkanen, H. Printed Circuit Board Design Guide Using Modern CAD Systems: Examples Form PADS, Jyväskylä, 2004, ISBN 952-99426-0-3.
Záhlava,V. OrCAD 10. Grada publishing, Praha 2004. ISBN 80-247-0904-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

ABCDEFX
22,6 %23,6 %23,6 %13,2 %17,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Richard Balogh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Štefan Chamraz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 01. 2020.

Typ výstupu: