21. 2. 2020  16:54 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SSAK - Senzorové systémy a aktuátory (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SSAK
Názov predmetu: Senzorové systémy a aktuátory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva vedomostné testy po 20 bodov. V priebehu semestra študent vypracúva individuálny projekt (10 bodov) na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezíska stanovené minimum 30% bodov v jednotlivých častiach hodnotenia. Záverečné hodnotenie pozostáva z priebežného hodnotenia (2x testy, osobná angažovanosť) a z individuálneho projektu a jeho obhajoby a hodnotenia skúšky (50 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Disciplína poskytuje základné informácie o štruktúrach, prvkoch a podsystémoch riadiacich systémov výrobných a mechatronických procesov a o spôsoboch ich použitia pri ich riadení. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať obvody riadiacich systémov z komerčne dostupných alebo vytvorených prvkov s požadovanými kvalitatívnymi vlastnosťami a po ukončení procesu vzdelávania riešiť automatizačné úlohy pre makro aj mikrosystémy, v rôznych aplikačných oblastiach vrátane automobilov.
 
Stručná osnova predmetu:
Senzorová technika a mikrosystémové technológie. Analógový a číslicový merací kanál, metrologické vlastnosti meracieho kanála. Základné vlastnosti inteligentných meracích a akčných členov. Energeticky nezávislé mikrosenzory. Meracie členy neelektrických procesných veličín: teplota, tepelné množstvo; mechanické veličiny: tlak, sila, krútiaci moment; prietok kvapalín a plynov; poloha, vzdialenosť, rozmer, rýchlosť, zrýchlenie, výška hladíny, vlhkosť. Vybrané akčné členy (AČ) neelektrických veličín, konštrukčné usporiadania AČ, pohony AČ, druhy regulačných orgánov. Aktuátory zo smart materiálov. Integrácia senzorov a aktuátorov do riadiacich štruktúr priemyselných procesov (technické regulátory a priemyselné zbernice). Integrácia senzorov a aktuátorov do riadiacich a ovládacích obvodoch automobilov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTURCEL, J. Snímače a prevodníky. Bratislava: STU Bratislava, 2002. ISBN 80-227-1712-6.
ŠTURCEL, J. Prvky riadiacich systémov, časť Meranie neelektrických veličín. Bratislava: STU Bratislava, 2004. ISBN 80-227-2120-4.
HUSÁK, M. Mikrosenzory a mikroaktuátory. Praha : Academia Praha , 2008.

Odporúčaná:
Emerson Process Management - Fisher: Control Valve Handbook. Marshalltown, Iowa 50158 USA. 2001.
Internetové stránky a katalógy firiem: LDM (CZ), Emerson, Landis&Staefa, Honeywell, Foxboro

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
0 %12,5 %37,5 %25,0 %25,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Kocúr, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Frederik Valocký (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: