18. 2. 2020  7:04 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-VIPROT - Virtuálne prototypovanie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-VIPROT
Názov predmetu: Virtuálne prototypovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (výberový), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálne projekty: 50 bodov.
Záverečné hodnotenie – skúška: 50 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti nadobudnú základné zručnosti virtuálneho prototypovania v CAD programových systémoch AutoDesk Inventor a DS CATIA. Získajú zručnosti objemového 3D modelovania. Naučia sa generovať technickú výkresovú dokumentáciu z vytvoreného virtuálneho 3D prototypu. Získajú základné informácie o konštrukčných materiáloch a spôsoboch ich spracovania.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné charakteristiky vybratého programového CAD systému (AutoDesk Inventor a DS CATIA) a orientácia v ňom. Charakteristika pracovného prostredia a základy vytvárania 3D modelov. Možnosti vytvárania 2D kontúr a profilov, základné príkazy a princípy vytvárania skíc telies. Objemové 3D modelovanie na základe vytvorených kontúr a profilov. Základné príkazy na vytváranie virtuálnych 3D telies. Tvorba výkresovej dokumentácie z vytvoreného 3D modelu. Tvorba zostavy zloženej z viacerých modelov 3D telies. Základné informácie o konštrukčných materiáloch a spôsoboch ich spracovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATEJ, J. Virtuálne prototypovanie s pomocou CATIA V5. Bratislava: STU Bratislava, 2014.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 84

ABCDEFX
60,7 %10,7 %17,9 %4,8 %4,8 %1,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: