18. 10. 2019  20:34 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELOB - Elektrické obvody (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ELOB
Názov predmetu: Elektrické obvody
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test - 30 %
 
Výsledky vzdelávania:
je oboznámiť študentov so základmi analýzy lineárnych a nelineárnych elektrických obvodov pri jednosmerných a pri harmonicky sa meniacich prúdoch a napätiach.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy z teórie elektrických obvodov, prvky e. o., základy topológie e. o. Metódy analýzy e. o. Analýza lineárnych e. o. v stacionárnom stave. Základy analýzy nelineárnych rezistívnych obvodov. Harmonický ustálený stav, analýza lineárnych elektrických obvodov v harmonickom ustálenom stave využitím komplexného počtu, výkon. Trojfázové obvody.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. Ľ. Šumichrast: Teoretická elektrotechnika, teória obvodov, skriptá EF SVŠT, ALFA Bratislava, 2002
2. P. M. Chirlian: Basic Network Theory, Mc. Graw Hill, 1971
3. J. Valsa, J. Sedláček: Teoretická elektrotechnika I., VUT Brno, 1997
4. L.O.Chua,C. A. Desoer, E. S. Kuh: Linear and Nonlinear Circuits, Mc. Graw-Hill, 1987
5. I. Mayer a kol.: Teoretická elektrotechnika, príklady z teórie el. obvodov, skriptá EF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, 2003

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

ABCDEFX
10,9 %15,2 %13,0 %28,3 %32,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ján Halgoš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: