Apr 9, 2020   8:11 p.m. Milena
Academic information system

Course syllabus B-EPSP - Elektrické pohony a servopohony (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-EPSP
Názov predmetu: Elektrické pohony a servopohony
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach a na cvičeniach. Počas semestra bude jeden vedomostný test ohodnotený maximálne 15 bodmi. V rámci semestra študenti dve individuálne zadania ohodnotené max. 30 bodmi. Záverečné hodnotenie pozostáva z priebežného hodnotenia (1 test, osobná angažovanosť), individuálnych zadaní a hodnotenia skúšky (55 bodov). Z testu, individuálnych zadaní a skúšky musí študent získať ohodnotenie minimálne 50 percent (z každého).
Záverečné hodnotenie je nasledovné: A - min. 92 bodov, B – min. 83 bodov, C – min. 74 bodov, D – min. 65 bodov, E – min. 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti o elektrických motoroch a ich začlenení do elektromechanického systému. Bude vedieť dimenzovať výkon motora pre špecifikovanú záťaž. Študent bude poznať princíp činnosti, základné spôsoby zapojenia a riadenia elektrických motorov. Študent bude vedieť navrhnúť parametre regulačných obvodov generátora momentu a rýchlostného servopohonu a zvoliť snímač rýchlosti vzhľadom na regulačný rozsah.
 
Stručná osnova predmetu:
Dynamika a kinematika pohybových systémov. Elektromechanické systémy. Elektrický stroj. Princíp činnosti a metódy riadenia rotačných elektrických motorov (jednosmerný, asynchrónny, synchrónny, BLDC a krokový motor). Servopohon. Generátor momentu s jednosmerným a striedavým motorom. Rýchlostné servopohony: štruktúry regulačného obvodu a metodika syntézy regulátorov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽALMAN, M. Akčné členy. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 209 s. ISBN 80-227-1835-1.
LEONHARD, W. Control of electrical drives. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag, 2001. 460 s. ISBN 3-540-41820-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 41

ABCDEFX
39,0 %14,6 %22,0 %4,9 %17,1 %2,4 %
Vyučujúci: Ing. Igor Bélai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: