17. 2. 2020  13:55 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELSA - Elektronické systémy automobilov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ELSA
Názov predmetu: Elektronické systémy automobilov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva testy s hodnotením po 20 bodov. Udelenie kreditov je podmienené úspešnou prácou počas semestra Výsledky priebežného hodnotenia sú súčasťou záverečného hodnotenia. Skúška 60 bodov. Minimálny počet bodov získaných z každej písomnej previerky je 25% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný analyzovať funkciu existujúcich elektronických obvodov a vykonať diagnostiku funkčnosti jednotlivých elektrických komponentov elektrickej výbavy automobilu a v konečnom dôsledku vykonať syntézu obvodov s požadovanými vlastnosťami. Dôraz je kladený na pohonné jednotky automobilu a jeho komponentov.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektronické a elektrické (analógové a číslicové) prvky používané v automobilovej technike. Zdroje a rozvody elektrickej energie. Elektromagnet, elektromotor. Akčné členy elektrických a neelektrických veličín. Analógové a číslicové riadiace systémy automobilov. Komunikačné prvky distribuovaného riadenia komponentov automobilu z pohľadu vysielač / prijímač informácie a diagnostika funkčnosti jednotlivých komponentov automobilu.
Elektronické prvky pre komfort a bezpečnosť prevádzky automobilov. Elektronické systémy v spaľovacích motoroch a prevodových mechanizmoch znižujúce mernú spotrebu paliva motora a produkciu emisii.
Využitie elektronických systémov pri riadení procesov a tepelných obehov ekologických motorov, energetická bilancia moderných elektronických pohonných jednotiek. Ekologické požiadavky na aplikácie a činnosť elektroniky pohonných jednotiek automobilov. Zvyšovanie výkonov preplňovaním, pracovné obehy, spôsoby preplňovania, výkonové a ekonomické parametre pomocou moderných elektronických systémov. Spôsoby elektronickej regulácie zvyšovania výkonu preplňovaním, požiadavky na reguláciu výkonu v interakcii s proti preklzovým systémom ASR a stabilizačným systémom ESP. Mechatronické a elektronické systémy prípravy a dodávky pracovnej zmesi do spaľovacích priestorov valcov motorov. Mechatronické a elektronické systémy riadenia predstihu zážihu, systémy zapaľovania v zážihových motoroch, mechatronické a elektronické systémy pred-vstreku paliva vo vznetových motoroch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidiel 1, 2. Brno: VUT, 2002. 298 s. ISBN 80-238-7282-6.
DENTON, T. Automobile Electrical and Electronic Systems,Third edition. London: Elservier, 2004. 463 s. ISBN 0-13-084788-7.
VLK, F. Automobilová elektronika. Brno: VUT, 2006. 355 s. ISBN 80-238-7282-6.
FERENCEY, V. Energetické zdoje v konštrukcii motorových vozidiel. Trenčín: ES TnU, 2008. 256 s. ISBN 80-239-7063-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 98

ABCDEFX
13,3 %23,5 %36,7 %15,3 %11,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Richard Balogh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Chamraz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: