17. 2. 2020  13:01 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MECH - Mechanika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MECH
Názov predmetu: Mechanika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
3 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 3. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať na cvičeniach 2 písomné práce po 10 bodov. 80 bodov študent môže získať na skúške. Výsledná známka je určená na základe súčtu bodov z cvičení a skúšky, pričom stupnicu definuje Študijný poriadok FEI STU. Súčasťou priebežného štúdia je vypracovanie a odovzdanie dvoch projektov počas semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude schopný riešiť statické a elasto-statické účinky síl na dokonalé tuhé a poddajné telesa s aplikáciou v Automobilovej mechatronike, Elektrotechnike, a Elektroenergetike. Naučí sa základné metódy výpočtu mechanických napätí a deformácie v mechanických prvkoch a sústavách analytickými metódami. Naučí sa základy dimenzovania elektro-mechanických a mechatronických prvkov z hľadiska ich mechanickej bezpečnosti a funkčnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie mechaniky, aplikácia metód a postupov mechaniky v Elektrotechnike a Mechatronike. Sily a silové sústavy, Silové účinky. Moment sily. Transformácia síl. Výslednica silovej sústavy. Stupne voľnosti pohybu hmotného bodu a telesa. Väzby a väzbové reakcie. Statická rovnováha, statické podmienky rovnováhy, výpočet väzbových reakcií. Statika sústavy hmotných bodov. Statická analýza prútových sústav. Vnútorné sily a deformácia poddajného telesa. Mechanické napätia a metódy ich určenia. Základné prípady namáhania: definícia, príklady praktických úloh namáhania. Pružná deformácia poddajného telesa. Skúška v ťahu a šmyku. Mechanické vlastnosti poddajného materiálu, Hookeov zákon. Pevnostná podmienka. Dimenzovanie mechanických prvkov všeobecne. Jednoosový ťah-tlak, osová sila, normálové napätie, energia napätosti, celkové a pomerné predĺženie a skrátenie, superpozícia účinkov. Vplyv vlastnej tiaže, teploty a výrobnej nepresnosti. Dimenzovanie úloh čistého ťahu a tlaku. Elastostatická analýza prútových sústav. Analytické metódy riešenia. Dimenzovanie prútových sústav. Elastostatika tiažových reťazoviek. Aplikácia na dimenzovanie lanových a iných vodičov. Rovinný ohyb nosníkov. Dimenzovanie nosníkov. Namáhanie na čistý krut a šmyk. Dimenzovanie pri krútení a šmyku. Kombinované namáhanie. Numerické metódy na elastostatickú analýzu mechanických prvkov a sústav. Experimentálne metódy v mechanike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Murín, J., Kalousek, M., Kutiš, V., Džoganík, V.: Mechanika a termomechanika. FEI STU. http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH/, 2005 (internetová učebnica). 2005:.
Murín, J., Kalousek, M., Kutiš, V.: Mechanika a Termomechanika. Vybrané kapitoly pre elektrotechnikov. bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2006. 247 s. ISBN 80-227-2393-2.
MURÍN, J. Pružnosť a pevnosť. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 284 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 360

ABCDEFX
17,5 %11,1 %21,4 %21,9 %27,5 %0,6 %
Vyučujúci: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tibor Sedlár (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: