17. 2. 2020  13:09 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PLCM - PLC systémy v mechatronike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PLCM
Názov predmetu: PLC systémy v mechatronike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie individuálnych projektov v priebehu semestra. Priebežné hodnotenie 40 bodov, záverečné hodnotenie 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude ovládať architektúru a programovanie PLC, bude rozumieť príslušným postupom a bude vedieť získané znalosti využiť pre aplikáciu PLC systémov v riadení mechatronických systémov a automatizovaných výrob v priemysle.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do architektúry programovateľných logických automatov, HW štruktúra
programovateľného automatu, aplikácie programovateľného automatu pre logické a 
spojité riadenie. Programovacie jazyky a prostredia pre vývoj aplikácií v 
mechatronických systémoch, Ladder-logic a Grafcet jazyky pre tvorbu algoritmov
riadenia v mechatronických systémoch. Produktový rad automatov a terminálov
využívaných pre riadiace a komunikačné úlohy v mechatronických systémoch. PLC
systémy v automobilovej mechatronike, hybridné algoritmy riadenia PLC
systémami, systémy riadenia automobilových výrob distribuovanými štruktúrami
riadenia s PLC systémami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠMEJKAL, L. -- MARTINÁSKOVÁ, M. PLC a automatizace. 1. díl. Základní pojmy, úvod do programování. Praha : BEN - technická literatura, 1999. 223 s. ISBN 80-86056-58-9.

Odporúčaná:
Martinásková, M., Šmejkal, L.:Řízení programovatelnými automaty II, skriptum ČVUT FSI, Praha 2000
Martinásková, M., Šmejkal, L.:Řízení programovatelnými automaty, skriptum ČVUT FSI, Praha 1998, Praha 2004 -2.vydání
Šmejkal, L. PLC a automatizace. 2. díl: Sekvenční logické systémy a základy fuzzy logiky. - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2005. - 207 s., ilustr. (niektoré fareb.) - ISBN 80-7300-087-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 74

ABCDEFX
13,5 %13,5 %29,7 %25,7 %17,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Jakub Osuský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 2. 2020
Schválil: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 02. 2020.

Typ výstupu: