18. 2. 2020  7:20 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PASME - Prvky a systémy v mechatronike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PASME
Názov predmetu: Prvky a systémy v mechatronike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať na cvičeniach 2 kontrolné práce po 10 bodov a odovzdať spracované projekty spolu za 20 bodov. 60 bodov študent môže získať na skúške.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základný prehľad o konštrukčných prvkoch a komponentoch mechatronických systémov. Získa základy modelovania konštrukčných prvkov v programe Catia. Získané vedomosti bude schopný efektívne využívať pri riešení zadaných inžinierskych úloh a projektov vo vyšších ročníkoch štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu a materiály používané pre prvky a systémy v mechatronike, spôsoby spájania prvkov do mechatronických systémov, prvky používané v mechatronických systémoch na pružné uloženie a prvky umožňujúce rotačný pohyb v mechatronických systémoch, spôsoby uloženia prvkov v mechatronických systémoch, transformačné a prenosové prvky v mechatronických systémoch, modelovanie prvkov mechatronických systémov v programe CATIA.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MATEJ, J. Virtuálne prototypovanie pomocou CATIA V5. Bratislava: STU Bratislava, 2010. 225 s.
KRÁL, Š. Časti a mechanizmy strojov 2. Bratislava: STU Bratislava, 2002.
KRÁL, Š. Časti a mechanizmy strojov 1. Bratislava: STU Bratislava, 1998.
FABIAN, M. CAD - 3D modelovanie v CATIA V5: objemy, povrchy, výkresy, aplikácie v praxi. Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2008. 197 s. ISBN 978-80-553-0095-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

ABCDEFX
4,9 %12,5 %13,2 %23,6 %43,1 %2,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tibor Sedlár (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Justín Murín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: