17. 2. 2020  12:56 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-UIE - Úvod do inžinierstva (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-UIE
Názov predmetu: Úvod do inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 1. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať na cvičeniach 2 kontrolné práce po 10 bodov a odovzdať spracované projekty spolu za 30 bodov. 50 bodov študent môže získať na skúške. Výsledná známka je určená na základe súčtu bodov z cvičení a skúšky, pričom stupnicu definuje Študijný poriadok FEI STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z tvorby elektrotechnických schém pomocou počítača, ďalej z tvorby technickej dokumentácie v elektronickej podobe využitím programu AutoCAD a jej následného využitia pri tvorbe počítačových modelov. Naučí sa používať programový systém Matlab-Simulink na základnej úrovni. Získané vedomosti bude schopný efektívne využívať pri riešení zadaných úloh a projektov vo vyšších ročníkoch štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Tvorba technickej dokumentácie v oblasti elektrotechniky a mechatroniky. Základy práce s CAD softvérom AutoCAD. Tvorba elektrotechnických schém a CAD dokumentácie elektrotechnických a mechatronických súčiastok a komponentov pomocou AutoCAD-u. Základy objemového 3D modelovania telies a zostáv, vygenerovanie technickej dokumentácie z vytvoreného 3D modelu. Základy práce v Matlabe: základné matematické operácie, funkcie, polynómy, matice, vytváranie grafov a spracovanie údajov. Možnosti prepojenia SW Matlab-Simulink s inými programami využívanými v technickej praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAJLA, J. Tvorba technickej dokumentácie. Nitra: Technická fakulta SPU, 2006. 180 s.
VESELOVSKÝ, J. -- HUČKO, B. -- KALAŠ, A. -- RADOŠINSKÝ, I. Technická dokumentácia a CAD: Cvičenia z AutoCADu. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 131 s. ISBN 80-227-1651-0.
ŽÁKOVÁ, K. Základy práce v Matlabe. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 153 s. ISBN 80-227-2375-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 821

ABCDEFX
7,6 %13,8 %20,3 %29,8 %23,4 %5,1 %
Vyučujúci: Ing. Juraj Hrabovský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Minár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tibor Sedlár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Andrej Skatulla (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: