18. 2. 2020  7:04 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ZPOC - Základy počítačov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ZPOC
Názov predmetu: Základy počítačov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 1. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra na každom cvičení krátky test za 3-6 bodov. Na získanie zápočtu je potrebné získať aspoň polovicu z celkového množstva 50 bodov. Na záver sa píše písomná skúška, z ktorej je tiež potrebné získať aspoň polovicu bodov. Záverečné hodnotenie podľa klasifikačnej stupnice FEI STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základnú predstavu o funkcii jednotlivých súčastí moderného počítača. Hlbšie pochopí, z akých komponentov sa skladá a aká je ich úloha v celku. Dokáže porozumieť a analyzovať jednoduchšie kombinačné a sekvenčné obvody, zapísať ich funkciu pomocou tabuľky, stavového diagramu alebo časového priebehu. Dokáže porozumieť princípom strojového kódu a základným programovacím štruktúram.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Informačné systémy fakulty a univerzity, práca s AIS, prihlasovanie, wifi siete, správa účtov, bezpečnosť, campus licencie, eduroam.
2. Základy informatiky, číselné sústavy, binárna aritmetika, reprezentácia čísel, presnosť, kódovanie.
3. Základy programovania, zdrojový kód, prekladač, vykonateľný kód, strojový jazyk, premenné, cyklus, podmienka.
4. Logické systémy, boolovská algebra, logické funkcie, demorganove zákony, karnaughove mapy, kombinačné logické obvody, logické úrovne, aplikácie v mikroprocesoroch.
5. Sekvenčné systémy, stavové diagramy, konečné automaty, pamäťové prvky, časovanie, synchrónne a asynchrónne obvody, aplikácie v komunikačných systémoch.
6. Pamäť a periférie mikropočítača, DMA, externá a interná pamäť, vyrovnávacia pamäť, počítadlá a časovače, prevodníky A/D a D/A, vstupy a výstupy.
7. Architektúry počítačov, mikroprocesor, mikropočítač, von Neumannova a Harvardská architektúra, prerušenia, pipelining, mikrokód, cache, multiprocesorové systémy.
8. Operačné systémy, procesy, ovládače, bezpečnosť, systémy reálneho času, multi user a multi proces.
9. Základy počítačových sietí a komunikácií, sériový komunikačný protokol, bluetooth, wifi, TCP/IP, bezpečnosť.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WAKERLY, J F. Digital Design: Principles and Practices. Upper Saddle River : Pearson Education International, 2006. 895 s. ISBN 0-13-186389-4.
KRAJČOVIČ, T. Počítače. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 157 s. ISBN 80-227-1399-6.

Odporúčaná:
David Patterson John Hennessy: Computer Organization and Design ARM Edition. 1st Ed. Morgan Kaufmann, 2016. ISBN: 9780128017333

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 428

ABCDEFX
20,6 %23,6 %26,2 %20,1 %8,9 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Richard Balogh, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Chamraz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Frederik Valocký (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: