7. 4. 2020  10:10 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-DAVIS - Databázové a vizualizačné systémy (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-DAVIS
Názov predmetu: Databázové a vizualizačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 zadania spolu za 60 bodov.
1. zadanie prezentuje študent v 6.týždni semestra za 25 bodov.
2. zadanie prezentuje študent v 12.týždni semestra za 35 bodov.
Na získanie zápočtu musí mať študent aspoň 30 bodov.
Písomná skúška je za 40 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne patričné všeobecné poznatky tak teoretické ako aj praktické z oblasti využitia databáz. Naučí sa pracovať s vizualizačným prostredím (PROMOTIC), na ktorom si overí nadobudnuté teoretické poznatky z prednášok.
Praktická časť zahŕňa jednoduché príklady vytvorenia vizualizačných schém prispôsobených reálnym systémom. Študent sa naučí pracovať s rôznymi typmi dátových štruktúr, ktoré použije priamo vo vizualizačnej schéme alebo s nimi bude pracovať v skriptoch (udalosti, časovače, nastavenia,...).
V druhom bloku sa študent naučí pracovať s databázovými systémami (MS ACCESS) a ich využitie opäť aplikuje v projekte vytvorenom vo vizualizačnom prostredí (PROMOTIC). Oboznámi sa s vytváraním tabuliek, s nastavovaním ich vlastností ako aj používaním SQL príkazov.
Ďalej študent dokáže vo vizualizačnom prostredí načítať údaje z externých súborov (súbory typu .csv,.xls,.mdb,..), tieto spracúvať a využívať vo vizualizácii. Rovnako tak bude vedieť dáta z PROMOTICU zapisovať do externých súborov, alebo bude tieto súbory (.csv,.txt) priamo vytvárať pomocou skriptov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vizualizácia reálnych systémom (dotácia 2/3)

a. Práca s rôznymi typmi dátových štruktúr
b. Technologická norma ISO 3511
c. Ergonomické aspekty
d. Práca so skriptami - časovače, udalosti, metódy

2. Databázové systémy (dotácia 2/3)

a. Databázové systémy v MS Access
b. Objekty databázových systémov
c. Normálne formy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DELIKÁT, T. Základy databázových systémov. Bratislava : DELINT, 2006. 209 s. ISBN 80-969484-4-X.
HERNANDEZ, M J. -- VIESCAS, J L. Myslíme v jazyku SQL tvorba dotazů: Knihovna programátora. Praha : Grada, 2004. 378 s. ISBN 80-247-0899-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
slovenský
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 87

ABCDEFX
14,9 %20,7 %20,7 %24,1 %19,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ján Cigánek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: