26. 5. 2020  12:21 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT1 - Elektrotechnika 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELT1
Názov predmetu:
Elektrotechnika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 2. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 10 bodoch a za spracované výsledky experimentálnych cvičení študent získa maximálne 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne, absencia na seminárnom cvičení je riešená zadaním príkladov z problematiky, ktorá sa na predmetnom cvičení riešila. Kredity sa neudelia študentovi, a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý za cvičenia získa spolu menej ako 15 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné poznatky analýzy jednoduchých lineárnych a nelineárnych elektrických obvodov (EO) so stacionárnymi, resp. harmonicky sa meniacimi obvodovými veličinami (napätiami a prúdmi) v ustálenom stave. Na základe získaných skúseností bude študent schopný s využitím topologickej analýzy elektrického obvodu zvoliť optimálny postup výpočtu obvodových veličín pre konkrétne zapojenie obvodových prvkov. Získané poznatky využije v nadväzujúcich elektrotechnických predmetoch zameraných najmä na analýzu EO v prípade neharmonických periodických (resp. impulzných) a neperiodických dejov, prechodné javy v EO a analýzu elektrických obvodov s rozloženými parametrami (homogénne vedenia). Úspešné absolvovanie predmetu je preto nevyhnutným základom pre pochopenie učebnej látky, ktorá je náplňou odborných predmetov vo vyšších ročníkoch štúdia.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, transfigurácia, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Topológia elektrických obvodov. Metóda vetvových/uzlových napätí a tetivových/slučkových prúdov.Princípy platné v elektrických obvodoch – princíp superpozície, princíp kompenzácie, princíp reciprocity. Náhradný aktívny dvojpól. Analýza obvodov s nelineárnymi prvkami. Harmonické napätia a prúdy, komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Postup pri riešení lineárnych obvodov v harmonickom ustálenom stave. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Trojfázové obvody, vznik trojfázového napätia, výkon v trojfázových obvodoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.
BOJNA, I. -- PAĽA, J. Elektrotechnika: Pre študijný program Priemyselná informatika. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 160 s. ISBN 978-80-227-3694-7.
MAYER, D. Úvod do teorie elektrických obvodů. Praha : SNTL, 1981. 688 s.
I. Mayer a kol.: Teoretická elektrotechnika, príklady z teórie el. obvodov, skriptá EF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, 2003..
BOYLESTAD, R L. Introductory circuit analysis. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Company, 1987. 864 s. ISBN 0-675-20631-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Podmienkou zápisu predmetu Elektrotechnika 1 je úspešné absolvovanie predmetu Bezpečnosť v elektrotechnike
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 902

A
B
C
D
E
FX
4,8 %
7,0 %
12,0 %
22,9 %
36,7 %16,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Halgoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Eva Králiková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mgr. Martin Mierka (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. René Harťanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: