7. 4. 2020  10:26 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-KSS - Komunikačné systémy a siete (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-KSS
Názov predmetu: Komunikačné systémy a siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky a vedomostný test (20 bodov) počas semestra. Záverečné hodnotenie pozostáva z priebežných hodnotení, z hodnotenia vypracovania projektu (20 bodov), z jeho individuálnej prezentácie a zo skúšky ( 60 bodov). Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej hodnotenej časti získa menej ako 25% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu sa poslucháč oboznámi so základnými signálmi a ich vlastnosťami používanými v automobilových komunikačných systémoch, spôsobmi ich prenosu ako aj princípmi ich ochrany pri prenose cez komunikačné kanály. Po absolvovaní predmetu bude študent schopný porozumieť spôsobu činnosti priemyselných a automobilových komunikačných sietí, zberníc a subsystémov. Bude sa schopný orientovať v základných poznatkoch v oblasti teórie komunikácie a informatiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Komunikačný systém. Informácia, správa, signál, kódovanie. Vlastnosti komunikačného kanála. Komunikačné siete. Referenčný model ISO/OSI. Komunikačné protokoly. Topológie sietí. LAN a Ethernet. Úvod do priemyselných komunikačných systémov. Vlastnosti vybraných priemyselných zberníc a protokolov na báze priemyselného Ethernetu. Automobilové zbernice. Fyzické vrstvy a ich štandardy. Protokoly a vlastnosti zberníc používaných v automobiloch ako napríklad: LIN, CAN-ISO 11898 a Zbernica ISO FlexRay 17458-1. Bezdrôtové komunikačné systémy krátkeho dosahu a ich využitie v automobilovej technike. Radio Data System a navigačné systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SKLAR, B. Digital Communications. London: Pearson Prentice Hall, 2001. 1079 s. ISBN 0-13-084788-7.
DELGROSSI, L. -- ZHANG, T. Vehicle safety communications. New Jersey: John Willey&Sons, 2012. 253 s. ISBN 978-1-118-13272-2.
BÉLAI, I. -- DRAHOŠ, P. Komunikačné systémy pre automatizáciu. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 185 s. ISBN 978-1-118-13272-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

ABCDEFX
20,9 %31,4 %22,1 %15,1 %10,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. Igor Bélai, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Frederik Valocký (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: