17. 2. 2020  15:30 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MSPM - Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MSPM
Názov predmetu: Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie 2 individuálnych projektov spolu za 25 bodov a 1 písomná previerka v priebehu semestra za 15 bodov.
Záverečná písomná skúška za 60 bodov.
Podmienkou absolvovania predmetu je získanie aspoň 18 bodov zo 40 v priebežnom hodnotení.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude vedieť modelovať a simulovať mechatronické procesy v prostredí Matlab-Simulink, rozumieť príslušným postupom a procedúram a získané znalosti využiť v riadení mechatronických systémov
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia modelov mechatronických systémov, statické modely mechatronických systémov, dynamické modely mechatronických systémov. Modelovanie a identifikácia statických a dynamických prvkov, systémov a procesných modulov v prostredí Matlab - Simulink. Modelovanie, simulácia a riadenie mechatronických systémov s využitím metód soft-computingu (fuzzy, fuzzy neuro, genetické a hybridné metódy modelovania). Virtuálna realita, opis prostredia pre tvorbu virtuálnych mechatronických modelov v úlohách riadenia a diagnostiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. Matlab - Simulink I. Bratislava: STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
KOZÁK, Š. MATLAB - Simulink 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 141 s. ISBN 80-227-1235-3.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 2: Identifikácia a optimálne riadenie. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2004. 267 s. ISBN 80-227-2134-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

ABCDEFX
18,9 %13,5 %24,3 %18,9 %24,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Mária Hypiusová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: