27. 2. 2020  5:34 Alexander
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PROPA - Procesy pohybu automobilov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PROPA
Názov predmetu: Procesy pohybu automobilov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie z písomných testov v rámci cvičení: 15 bodov;
Samostatný semestrálny projekt: 25 bodov;
Záverečné hodnotenie – skúška: 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti dynamiky pohybu automobilov a mechatronických systémov pre jej riadenie. Bude schopný analyzovať princípy činnosti vyspelých mechatronických systémov so zameraním na prevodové a podvozkové mechanizmy pre moderné, bezpečné, spoľahlivé a ekologické automobily. Študent bude rozumieť mechatronickým prístupom k procesu navrhovania predmetných systémov a metodike ich navrhovania na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých neštandardných mechatronických systémov pre moderné automobily v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Sústava síl pôsobiacich na automobil za jazdy a podmienky optimálneho valenia kolies automobilu. Jazdné odpory, rovnováha hnacích síl a síl jazdných odporov ako aj mechatronické systémy na elimináciu jazdných odporov. Princípy regulácie hnacej sily na kolesách automobilu, model algoritmu regulácie hnacej sily v proti preklzovom mechatronickom systéme ASR. Pohon všetkých kolies u automobilov typu A-AWC, požiadavky na činnosť aktívnych diferenciálov a riadenie automatických prevodoviek typu DSG, CVT. Modelovanie hnacieho systému v prostredí Sim Driveline. Systémy brzdovej sústavy, delenie brzdných síl na nápravy, vplyv systému brzdového asistenta EBD na proces regulovaného procesu brzdenia automobilu. Mechatronický protiblokovací systém ABS v modelovom prostredí Matlab / Simulink vrátane požiadaviek na činnosť systému ABS z hľadiska stability automobilu pri brzdení za jazdy v rôznych adhéznych podmienkach. Základy zmeny smeru jazdy automobilu, spôsoby zatáčania a požiadavky na mechatronické systémy na podporu činnosti mechanizmu riadenia smeru jazdy automobilov typu EAS a EPHS . Stabilita jazdy automobilov v zákrutách. Kinematika zatáčania všetkými kolesami. Dynamické modely odpruženia automobilov, kritéria na pohodlie a bezpečnosť jazdy automobilov na nerovných vozovkách. Moderné semiaktívne a aktívne systémy odpruženia. Stabilita jazdy automobilov, druhy stability, činnosti mechatronického systému ESP.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FERENCEY, V. -- BUGÁR, M. -- VALA, M. Mechatronické systémy riadenia dynamiky pohybu automobilov. STU v Bratislave: Nakladateľstvo STU, STU v Bratislave, 2013. 224 s. ISBN 978-80-227-4048-7.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

ABCDEFX
11,1 %11,1 %15,6 %11,1 %48,9 %2,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kristián Ondrejička (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: