27. 2. 2020  5:58 Alexander
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SAR2 - Systémy automatického riadenia 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SAR2
Názov predmetu: Systémy automatického riadenia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V polovici semestra bude jedna písomná previerka a nakoniec zápočtová previerka. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky formou počítačových testov a práce na cvičeniach. Záverečné hodnotenie pozostáva z hodnotenia práce počas semestra (50%) a záverečnej písomnej skúšky (50%).
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný realizovať výpočty spojené s opisom a s riešením spojitých dynamických systémov v stavovom priestore, riešiť úlohy vzájomného prepočtu rôznych foriem vonkajšieho a vnútorného opisu dynamických systémov, analyzovať riaditeľnosť a pozorovateľnosť dynamických systémov a navrhovať základné typy regulátorov a štruktúr na sledovanie požadovaných veličín, rekonštrukciu stavu a kompenzáciu porúch a neurčitostí v stavovom priestore a ich ekvivalentné formy vyjadrené pomocou prenosových funkcií (IMC štruktúry, štruktúry s pozorovateľom stavu a porúch, dopredné riadenie). Osvojí si základné pojmy a terminológiu týkajúcu sa rôznych štruktúr automatického riadenia spojitých dynamických systémov. Porozumie základné obmedzenia a protiklady týkajúce sa návrhu riadenia dynamických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vnútorný opis dynamických systémov, pojem stavu, súvislosť vnútorného a vonkajšieho opisu, ekvivalencia vnútorných modelov.
2. Návrh dopredného riadenia, ovládanie a kompenzácia porúch. Riadenie so zadávaním pólov v stavovom priestore. Rekonštrukcia stavu. Rekonštrukcia a kompenzácia porúch.
3. Riadenie so zadávaním pólov pomocou prenosových funkcií. Diofantické rovnice. Rekonštrukcia a kompenzácia porúch. IMC štruktúry s paralelným modelom a štruktúry s pozorovateľom s inverzným modelom.
4. Riadenie s referenčným modelom. Kompenzácia parazitných oneskorení a filtrácia šumov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OGATA, K. Modern Control Engineering. Boston: Prentice Hall, 2009. 912 s. ISBN 0-13-615673-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

ABCDEFX
40,9 %18,3 %15,7 %16,5 %8,6 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mária Hypiusová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: