10. 12. 2019  0:50 Radúz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MER1 - Meracia technika 1 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MER1
Názov predmetu: Meracia technika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinný), 3. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 3. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Za prípravu na experimentálne cvičenia a spracovanie výsledkov týchto cvičení môže získať študent 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku (písomná aj ústna) môže študent získať 70 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy merania a jeho vyhodnotenia. Spozná základné vlastnosti a princípy meracích prístrojov. Získa základné vedomosti o automatizácii merania. Naučí sa metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín. Získa potrebné schopnosti pre návrh a implementáciu meracích systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1 úvod do merania: čo je to meranie?, história a súčasnosť merania, SI jednotky, metrologicky systém, elektrické merania, merací reťazec, chyba merania
2 interpretácia výsledkov merania: správnosť merania, chyby a neistoty pri meraniach, chyby meracích prístrojov, prídavné chyby, rozdiel medzi chybou a neistotou merania
3 meracie prístroje: vlastnosti, pripojenie do obvodu, elektromechanické meracie prístroje, princíp magnetoelektrického pristroja, meracie prevodníky, chyby meracích prevodníkov
4 číslicové prístroje: AD a DA prevod, základne vlastnosti a typy prevodníkov, číslicový multimeter, rušivé signály pri meraní
5 osciloskopy: použitie, typy, základne parametre, princíp osciloskopu, osciloskopické sondy, meranie pomocou osciloskopov
6 automatizované systémy merania: virtuálne prístroje, používané rozhrania, meracie karty, softvér meracích systémov, úvod do LabView
7 meranie napätia: etalóny, deliče napätia, meracie transformátory napätia, chyba metódy, meranie malých a veľkých napätí, komparátory, kompenzátory, diferenciálne meranie napätia
8 meranie prúdu: etalón, bočník, prevodník I-U, chyba metódy, Hallova sonda, kliešťový ampérmeter, merací transformátor prúdu, Rogowskeho cievka
9 meranie výkonu a energie: meranie DC výkonu, 1f AC výkonu, 3f AC výkonu, jalového výkonu, elektromery
10 meranie frekvencie, času a fáze: čítač, meranie osciloskopom
11 meranie impedancie: etalóny, meranie odporov (stredné, malé, veľké), meranie impedancií, metódy, číslicové meranie, parazitné vlastnosti
12 meranie neelektrických veličín: nevyvážený mostík, odporové, kapacitné a indukčnostné senzory, termočlánky, indukčne snímače, optické snímače, ďalšie typy snímačov ...
13 špeciálne merania: meranie E a H polí, metóda TDR, úvod do elektromagnetickej kompatibility
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAASZ, V. -- SEDLÁČEK, M. Elektrická měření: Přístroje a metody. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 327 s. ISBN 80-01-02731-7.
BARTUŠEK, K. -- KUBÁSEK, R. -- MIKULKA, J. -- REZ, J. -- STEINBAUER, M. Měření v elektrotechnice. Brno : VUT v Brně, 2010. 212 s. ISBN 978-80-214-4160-6.
BITTERA, M. -- KAMENSKÝ, M. -- KRÁLIKOVÁ, E. Elektrické meranie: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 230 s. ISBN 978-80-227-3659-6.
BANERJEE, G K. Electrical and Electronic Measurements. New Delhi : PHI Learning Private Limited, 2012. 835 s. ISBN 978-81-203-4526-3.
MALARIĆ, R. Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering. Boca Raton : BrownWalker Press, 2011. 223 s. ISBN 978-1-62734-678-8.
BOHÁČEK, J. Metrologie. Praha : ČVUT, 2013. 128 s. ISBN 978-80-01-04839-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na max. 10 študentov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 348

ABCDEFX
9,2 %8,6 %14,4 %21,6 %43,1 %3,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Hallon, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. dňa 24. 09. 2019.

Typ výstupu: