29. 10. 2020  3:50 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-VEEZ - Využitie elektriny a elektrické zariadenia (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-VEEZ
Názov predmetu:
Využitie elektriny a elektrické zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre udelenie zápočtu je odovzdanie všetkých vypracovaných elaborátov a dosiahnutie min. 20 bodov z 50. Skúška prebieha formou testu, podmienkou zloženia skúšky je dosiahnutie min. 20 bodov z 50. Skúška je hodnotená maximálne 50 bodmi. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na B najmenej 83, na C najmenej 74, na D najmenej 65 na E najmenej 56. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získa spoločne za cvičenia a skúšku menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexné vedomosti z oblasti využitia elektrickej energie so zameraním na aplikácie v domácnostiach. Dôraz sa kladie na racionalizáciu spotreby elektrickej energie, pričom sa vychádza z požiadaviek energo-ekologických smerníc EÚ a aktuálnej technologickej úrovne.
 
Stručná osnova predmetu:
Energo-ekologické a technicko-legislatívne podmienky využitia elektrickej energie, Elektrické spotrebiče, Elektrotepelné zariadenia, Náhradné tepelné obvody, Elektrická klimatizácia, Elektrický ohrev vody, Ekodizajn, Energetické štítkovanie, Odpad z elektrických zariadení, Energetický audit, Energetická hospodárnosť budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RADA, J. Elektrotepelná technika. Praha : SNTL, 1985. 344 s.
STERNOVÁ, Z. -- KOL. Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2010. ISBN 978-80-8076-060-1.
EASTOP, T D. -- CROFT, D R. Energy efficiency: For engineers and technologists. Harlow : Longman, 1995. 385 s. ISBN 0-582-03184-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

A
B
CDE
FX
6,3 %
18,9 %30,6 %29,7 %
14,5 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľudovít Jurčacko (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Attila Kment, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: