Feb 18, 2020   10:15 a.m. Jaromír
Academic information system

Course syllabus B-DIS - Diagnostika izolačných systémov (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-DIS
Názov predmetu: Diagnostika izolačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach 100 %, absolvovanie priebežného testu: 40 b
Písomná záverečná skúška: 60 b
92-100 bodov A, 83-91 B, 74-82 C, 65-73 D, 56-64 E, 0-55 FX
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické vedomosti z oblasti diagnostiky izolačných systémov elektrických zariadení, priblížiť metodiku získavania diagnostických veličín a spôsoby ich vyhodnocovania, možnosti fyzikálnej interpretácie, tvorbu a využitie expertných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Druhy izolačných systémov, možnosti monitorovania ich stavu, Technické požiadavky na zdroje a meracie zariadenia, Diagnostika ochranných a pracovných pomôcok, zvodičov prepätia, prístrojových transformátorov, výkonových transformátorov a točivých strojov, Znalostné databázy, stavba expertných systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MENTLÍK, V. -- PIHERA, J. -- POLANSKÝ, R. -- PROSR, P. -- TRNKA, P. Diagnostika elektrických zařízení. Praha : BEN - technická literatura, 2008. 439 s. ISBN 978-80-7300-232-9.
MENTLÍK, V. Dielektrické prvky a systémy. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 235 s. ISBN 80-7300-189-6.
RYAN, H. High voltage engineering and testing. UK: Herts/Institution of Electrical Engineers, 2001.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ABCDEFX
2,6 %10,3 %20,5 %48,7 %17,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Attila Kment, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: