26. 5. 2020  16:15 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELMP - Elektromagnetické pole (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B-ELMP
Názov predmetu:
Elektromagnetické pole
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinný), 4. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
laboratórne práce a priebežný test -- 35 %
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť základné znalosti z teórie elektromagnetického poľa a oboznámiť so základnými metódami riešenia prípadov stacionárnych ako aj dynamických elektromagnetických polí.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a zákony elektromagnetického poľa v integrálnom a diferenciálnom tvare. Časovo nepremenné e. m. pole, elektrostatické pole, stacionárne prúdové pole, stacionárne magnetické pole - základné vlastnosti, metódy analýzy polí, aplikácie. Časovo premenné e. m. pole - základné vlastnosti, metódy analýzy, elektromagnetické vlny v rôznych prostrediach. Povrchový elektrický a magnetický jav, tienenie, vyžarovanie, základy šírenia a vedenia vĺn.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. C.T.A. Johnk: Engineering Electromagnetic Fields and Waves, Wiley, 1988
2. W. L. Weeks: Electromagnetic Theory for Engineering Applications, Wiley, 1964
3. D. K. Cheng: Field and Wave Electromagnetics, Addison-Wesley, 1989
4. J. Stratton: Teorie elektromagnetického pole, Praha SNTL, 1965
5. L. Dědek, J. Dědková: Elektromagnetismus, VUTIUM, Brno, 2000
6. Ľ. Šumichrast a kol.: Teória elektromagnetického poľa, zbierka riešených príkladov, skriptá EF SVŠT, ALFA Bratislava, 1986
7. D. Mayer, J. Polák: Metódy řešení elektrických a magnetických polí,SNTL/ALFA, Praha, 1983

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

A
B
C
D
E
FX
12,5 %
2,1 %
10,4 %8,3 %58,3 %8,4 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marián Štofka, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: