28. 10. 2020  1:08 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-TECHEE - Technológie v elektroenergetike (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-TECHEE
Názov predmetu:
Technológie v elektroenergetike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach, absolvovanie priebežného testu: 30 b
Písomná záverečná skúška: 70 b
92-100 bodov A, 83-91 B, 74-82 C, 65-73 D, 56-64 E, 0-55 FX
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu je oboznámiť so základmi moderných technologických postupov a technologických procesov ako aj s vplyvom vonkajších činiteľov (degradačné procesy) na elektrotechnické/energetické prvky a zariadenia. Získanie základných vedomostí z oblasti technológií používaných pri výrobe a akumulácii elektrickej energie so zameraním aj na využitie solárnej energie a pri výrobe zariadení používaných v energetických systémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
V predmete sa študenti oboznámia so základmi moderných technologických procesov pri výrobe a spracovaní materiálov, elektrických prvkov a zariadení pre elektroenergetiku. Predmet je venovaný nasledovným oblastiam: Plazma a jej použitie v technológii, využitie energetických lúčov (elektrónové zväzky). Vybrané technologické procesy v silnoprúdovej výrobe. Magnetické obvody, vlastnosti a vyžitie magnetických materiálov. Elektrické a magnetické obvody, vinutia a izolačné systémy. Diagnostika a degradačné procesy energetických zariadení.
Základy solárnych technológií pre využitie fotovoltickej a fototermálnej premeny a akumuláciu elektrickej energie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROOVER, M. Fundamentals of modern manufacturing. New York: J. Wiley and sons, inc., 2010. ISBN 0-471-36680-3.
DUBRAVCOVÁ, V. Vákuová a ultravákuová technika. Bratislava : Alfa, 1992. 231 s. ISBN 80-05-01090-7.
BOHN, R C. -- MACDONALD, A J. Power and energy technology. Mission Hills : Glencoe, 1983. 448 s. ISBN 0-02-6764903^.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

ABCD
E
FX
11,6 %
13,0 %
21,7 %26,1 %
27,6 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
6. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: