17. 10. 2019  20:42 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ZEE - Základy elektroenergetiky (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ZEE
Názov predmetu: Základy elektroenergetiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinný), 4. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 4. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve zápočtové písomky po 20 bodov. Maximálny počet bodov zo zápočtu je 40, maximálny počet bodov zo skúšky je 60. Skúška bude pozostávať z teórie a riešenia príkladov. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je získanie minimálne 50% bodov z príkladov. Minimálny súhrnný počet bodov zo zápočtu a skúšky pre absolvovanie predmetu a získanie kreditov je daný spodnou hranicou hodnotenia E danej klasifikačnou stupnicou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu by mali rozumieť štruktúre elektrizačnej sústavy (ES), mali by vedieť zostaviť náhradné schémy zariadení ES a vypočítať ich elektrické parametre. Mali by vedieť riešiť jednoduché príklady základných prevádzkových stavov ES.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: štruktúra ES, výrobne a technologické procesy vo výrobniach, náhradné schémy a elektrické parametre zariadení ES (generátor, transformátor, vedenie, záťaž), riešenie napäťových, prúdových a výkonových pomerov v ES, riešenie základných poruchových stavov v ES (skraty, stabilita).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REVÁKOVÁ, D. -- ELESCHOVÁ, Ž. -- BELÁŇ, A. Prechodné javy v elektrizačných sústavách. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 180 s. ISBN 978-80-227-2868-3.
REVÁKOVÁ, D. -- BELÁŇ, A. -- ELESCHOVÁ, Ž. Prenos a rozvod elektrickej energie. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 191 s. ISBN 80-227-2118-2.
DAS, J. Power system analysis, Short circuit, Load flow and Harmonics. New York: Marcel Dekker, Inc., 2002. ISBN 0-8247-0737-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 208

ABCDEFX
9,1 %12,0 %17,3 %28,4 %24,5 %8,7 %
Vyučujúci: Ing. Boris Cintula, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: