17. 10. 2019  20:57 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MODEE - Základy modelovania v elektroenergetike (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MODEE
Názov predmetu: Základy modelovania v elektroenergetike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre získanie zápočtu je vypracovanie semestrálneho projektu s možnosťou získať za tento projekt max. 30 bodov. Písomná skúška s možnosťou získať 70 bodov. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné z písomnej skúšky získať minimálne 35 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Pre získanie hodnotenia E platí súčasne podmienka získania 35 bodov z písomnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu bude študent vedieť zostaviť náhradné schémy zariadení ES a namodelovať tieto zariadenia vo vybraných softvéroch. Budú vedieť modelovať základné elektromechanické a elektromagnetické prechodné deje.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: základné elektrické parametre a náhradné schémy v elektroenergetike, pomerné hodnoty, súmerné zložkové sústavy; model vedenia transformátora, záťaže, kompenzačného zariadenia, generátora, motora vo vybraných softvéroch (GLF, PSLF, Matlab, EMTP); riešenie základných elektromagnetických a elektromechanických prechodných a poruchových stavov v ES.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REVÁKOVÁ, D. -- BELÁŇ, A. -- ELESCHOVÁ, Ž. Prenos a rozvod elektrickej energie. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 191 s. ISBN 80-227-2118-2.
KVASNICA, P. Prenos a rozvod elektrickej energie: Príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 1983. 180 s.
REVÁKOVÁ, D. -- ELESCHOVÁ, Ž. -- BELÁŇ, A. Prechodné javy v elektrizačných sústavách. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 180 s. ISBN 978-80-227-2868-3.
BARRET, J. Power System Simulation. London: Chapman Hall, 1997.

Odporúčaná:
KVASNICA, P. -- JEVČÁK, M. Prenos a rozvod elektrickej energie. Bratislava : Alfa, 1985. 223 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

ABCDEFX
17,9 %12,5 %19,6 %12,5 %32,1 %5,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Bendík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matej Cenký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: