9. 8. 2020  7:50 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT2 - Elektrotechnika 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELT2
Názov predmetu:
Elektrotechnika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 3. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 3. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 10 bodoch a za spracované výsledky experimentálnych cvičení študent získa maximálne 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne, absencia na seminárnom cvičení je riešená zadaním príkladov z problematiky, ktorá sa na predmetnom cvičení riešila. Kredity sa neudelia študentovi, a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý za cvičenia získa spolu menej ako 15 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky z analýzy dynamických elektrických obvodov, obvodov so sústredenými a rozloženými parametrami, analyzovať vplyv zmien obvodových parametrov v elektrických obvodoch v harmonickom ustálenom stave, analyzovať odozvu lineárnych obvodov na harmonické budenie. Analýza lineárnych elektrických obvodov v neharmonickom periodickom ustálenom stave, ako aj vyšetrovanie dynamických procesy v lineárnych elektrických obvodoch pomocou integrálnych transformácií, ako aj analýza elektrických systémov s rozloženými parametrami poskytne študentom nevyhnutný základ pre následné odborné predmety.
 
Stručná osnova predmetu:
Obvody s nastaviteľnými parametrami, komplexné funkcie, fázorový nomogram. Prenosové a imitančné funkcie, frekvenčná charakteristika (komplexná, amplitúdová, fázová), zostrojovanie frekvenčných charakteristík jednoduchých obvodov. Rezonancia, rezonančné obvody. Periodické neharmonické priebehy veličín, využitie Fourierovho radu, vlastnosti koeficientov Fourierovho radu, komplexný tvar Fourierovho radu. Aplikácia Fourierovho radu pri riešení lineárnych elektrických obvodov, efektívna hodnota a výkon pri neharmonickom stave, približný výpočet koeficientov Fourierovho radu. Fourierova transformácia, jej vybrané vlastnosti, spektrum vybraných impulzov, prenosová funkcia. Prechodné javy v elektrickom obvode, vlastnosti a použitie Laplaceovej transformácie pri analýze elektrických obvodov v prechodnom stave. Operátorové obvodové rovnice. Sústavy s rozloženými parametrami, rovnice dlhého homogénneho vedenia (telegrafné rovnice). Určujúce parametre homogénneho vedenia. Riešenie telegrafných rovníc v harmonickom stave, okrajové podmienky, fyzikálna interpretácia riešenia. Špeciálne typy vedení, niektoré typy zakončení vedení, koeficient odrazu a PSV na vedení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.
MAYER, D. Úvod do teorie elektrických obvodů. Praha : SNTL, 1981. 688 s.
BENDA, O. Teoretická elektrotechnika: Teória vedení. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 156 s. ISBN 978-80-227-2700-6.
I. Mayer a kol.: Teoretická elektrotechnika, príklady z teórie el. obvodov, skriptá EF SVŠT, Edičné stredisko SVŠT, 2003..
BOYLESTAD, R L. Introductory circuit analysis. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Company, 1987. 864 s. ISBN 0-675-20631-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Podmienkou zápisu predmetu Elektrotechnika 2 je úspešné absolvovanie predmetu Elektrotechnika 1
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 97

A
BC
D
EFX
11,3 %
9,3 %
13,4 %
14,4 %
41,2 %
10,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Šoka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marián Štofka, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 11. 2019
Schválil:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 25. 11. 2019.

Typ výstupu: