19. 2. 2020  18:10 Vlasta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-EKE - Ekologia v elektroenergetike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-EKE
Názov predmetu: Ekologia v elektroenergetike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná previerka za 10 bodov a 1 semestrálny projekt za 40 bodov. Za skúšku študent získa 60 bodov. Zápočet sa neudelí študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 5 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu budú schopní samostatne vysvetliť princípy udržateľného rozvoja, vplyvov odvetvia elektroenergetiky na zložky životného prostredia a opatrení na obmedzenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Absolventi predmetu poznajú environmentálne vplyvy všetkých technológií využívaných v elektroenergetike, najmä konvenčných fosílnych a jadrových zdrojov energie a obnoviteľných zdrojov energie (slnečná a vodná energia, energia vetra a mora, geotermálna energia, energia z biomasy), ďalej poznajú vplyvy prenosu a akumulácie elektriny a vedia vysvetliť význam opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Vplyv energetiky na životné prostredie, základné pojmy a problémy súčasnej energetiky, najmä prevencia zmeny klímy. Legislatívne podmienky v energetike, posudzovanie vplyvu na ŽP. Indikátory energetickej náročnosti technológií. Nástroje na racionalizáciu spotreby energie. Ekologické opatrenia v tepelných a jadrových elektrárňach. Vplyvy tepelnej, vodnej a jadrovej elektrárne na okolie. Jadrová bezpečnosť, spracovanie a uskladnenie vyhoreného jadrového paliva. Akumulácia energie. Obnoviteľné zdroje energie a ich vplyv na životné prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Renewable Energy Sources 1: Technologies for a Sustainable Future. Pezinok : Renesans, 2009. 184 s. ISBN 978-80-89402-05-2.

Odporúčaná:
SORENSEN, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego : Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.
ROBYNS, B. -- DAVIGNY, A. -- FRANCOIS, B. -- HENNETON, A. -- SPROOTEN, J. Electricity Production from Renewable Energies. London : ISTE, 2012. 310 s. ISBN 978-1-84821-390-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCDEFX
13,2 %7,9 %15,8 %31,6 %15,8 %15,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Kubica, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Poničan (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Matej Sadloň (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: