19. 10. 2019  13:51 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MVT - Mikrovlnná technika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MVT
Názov predmetu: Mikrovlnná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na laboratórnych cvičeniach a spracovanie referátov + písomný test počas semestra - 40 bodov. Záverečná písomná skúška - 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa teoretické ako aj praktické znalosti z oblasti riešenia obvodov s rozloženými parametrami v oblasti veľmi vysokých frekvencií (mikrovlnnom pásme). Absolvent predmetu by mal byť schopný modelovať, navrhnúť a analyzovať jednoduchšie mikrovlnné obvody a systémy a tiež prakticky používať moderné vysokofrekvenčné meracie prístroje, ako napr. spektrálne analyzátory, vektorové analyzátory vysokofrekvenčných obvodov a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristické rysy obvodov s rozloženými parametrami, charakteristické veličiny, ako napr. koeficient odrazu, pomer stojatých vĺn, rozptylová matica, a pod. Smithov diagram, vedené elektromagnetické vlny, transformácia imitancie vedením, mikrovlnné prenosové vedenia, pravouhlé a valcové vlnovody, planárne typy prenosových vedení, rezonátory z úsekov nízkostratových prenosových, dutinové a dielektrické rezonátory, pasívne mikrovlnné obvodové prvky, aktívne mikrovlnné prvky a obvody.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hajach, P.: Mikrovlnná technika, STU, Bratislava, 2008
Pozar, D.M.: Microwave Engineering, Addison-Wesley, 1990
Rizzi, P.A.: Microwave Engineering - Passive circuits, Prentice-Hall 1988

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
0 %0 %0 %100,0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Elena Cocherová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: