22. 9. 2020  19:16 Móric
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-AVT - Audiovideotechnika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B-AVT
Názov predmetu:
Audiovideotechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dva testy na cvičeniach v 5. a 11. týždni semestra (8 bodov + 8 bodov), kontrola záznamov z cvičení a vedomostí (24 bodov), písomná prípadne doplňujúca ústna skúška (60 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať základné poznatky z elektroakustiky a elektrooptiky pre ich použitie v audiotechnike a videotechnike v rámci elektronických multimediálnych komunikácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Objektívne a subjektívne vlastnosti zvuku: šírenie zvukového vlnenia a jeho rýchlosť, akustický tlak, akustická intenzita a ich hladiny; fyziológia počutia - vnímanie výšky tónu a hlasitosti. Fyzikálny princíp elektrodynamického, elektrostatického a piezoelektrického meniča. Mikrofóny: dynamický, kondenzátorový, elektretový. Reproduktory: elektrodynamický, elektrostatický, piezoelektrický. Smerové a frekvenčné vlastnosti tlakových a gradientných mikrofónov. Binaurálne počutie a lokalizácia zdrojov zvuku v priestore. Stereofónia: snímanie a reprodukcia zvuku. Viackanálové zvukové systémy. Farebné vlastnosti svetla a obrazu. Fyziológia videnia: vnímanie jasu, farby a hĺbky priestoru. Optoelektrické snímacie prvky a systémy, fyzikálne princípy a konštrukčné riešenia CCD a CMOS senzorov. Fyzikálne princípy a technické realizácie plazmových, LCD, LED a OLED obrazoviek. Základné fyzikálne a konštrukčné princípy projekčných obrazových systémov. Podstata snímania a reprodukcie 3D scenérie. Náhlavné 3D zobrazovacie systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PŘIBILOVÁ, A. -- ARBET, D. Zvuková technika. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 196 s. ISBN 978-80-227-4719-6.

Odporúčaná:
Ballou, G. (ed.): Electroacoustic Devices: Microphones and Loudspeakers. Focal Press, Amsterdam, 2009. ISBN 978-0-240-81267-0
Ibrahim, K. F.: Newnes Guide to Television and Video Technology. Elsevier, 2007. 586 p., ISBN 978-075068-165-0
Kleiner, M.: Acoustics and Audio Technology. Ross Publishing, 2012. 482 p., ISBN 978-1-60427-052-5
Kobayashi, S., Mikoshiba, S., Lim, S.: LCD Backlights. John Wiley & Sons, 2009. 273 p., ISBN 978-0-470-69667-6
Self, D. et al.: Audio Engineering. Elsevier, 2009. 907 p., ISBN 978-1-85617-526-5
Yang, D.-K., Wu, S.-T.: Fundamentals of Liquid Crystal Devices. John Wiley & Sons, 2006. 378 p. ISBN 978-0-470-01542-X

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

A
B
C
D
E
FX
10,5 %
15,8 %
15,8 %26,3 %
31,6 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Miroslav Hagara, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Kubinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 30. 09. 2019.

Typ výstupu: