14. 10. 2019  8:47 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-AVT - Audiovideotechnika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AVT
Názov predmetu: Audiovideotechnika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dva testy na cvičeniach v 5. a 11. týždni semestra (8 bodov + 8 bodov), kontrola záznamov z cvičení a vedomostí (24 bodov), písomná prípadne doplňujúca ústna skúška (60 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať základné poznatky z elektroakustiky a elektrooptiky pre ich použitie v audiotechnike a videotechnike v rámci elektronických multimediálnych komunikácií.
 
Stručná osnova predmetu:
Objektívne a subjektívne vlastnosti zvuku: šírenie zvukového vlnenia a jeho rýchlosť, akustický tlak, akustická intenzita a ich hladiny; fyziológia počutia - vnímanie výšky tónu a hlasitosti. Fyzikálny princíp elektrodynamického, elektrostatického a piezoelektrického meniča. Mikrofóny: dynamický, kondenzátorový, elektretový. Reproduktory: elektrodynamický, elektrostatický, piezoelektrický. Smerové a frekvenčné vlastnosti tlakových a gradientných mikrofónov. Binaurálne počutie a lokalizácia zdrojov zvuku v priestore. Stereofónia: snímanie a reprodukcia zvuku. Viackanálové zvukové systémy. Farebné vlastnosti svetla a obrazu. Fyziológia videnia: vnímanie jasu, farby a hĺbky priestoru. Optoelektrické snímacie prvky a systémy, fyzikálne princípy a konštrukčné riešenia CCD a CMOS senzorov. Fyzikálne princípy a technické realizácie plazmových, LCD, LED a OLED obrazoviek. Základné fyzikálne a konštrukčné princípy projekčných obrazových systémov. Podstata snímania a reprodukcie 3D scenérie. Náhlavné 3D zobrazovacie systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PŘIBILOVÁ, A. -- ARBET, D. Zvuková technika. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 196 s. ISBN 978-80-227-4719-6.

Odporúčaná:
Ballou, G. (ed.): Electroacoustic Devices: Microphones and Loudspeakers. Focal Press, Amsterdam, 2009. ISBN 978-0-240-81267-0
Ibrahim, K. F.: Newnes Guide to Television and Video Technology. Elsevier, 2007. 586 p., ISBN 978-075068-165-0
Kleiner, M.: Acoustics and Audio Technology. Ross Publishing, 2012. 482 p., ISBN 978-1-60427-052-5
Kobayashi, S., Mikoshiba, S., Lim, S.: LCD Backlights. John Wiley & Sons, 2009. 273 p., ISBN 978-0-470-69667-6
Self, D. et al.: Audio Engineering. Elsevier, 2009. 907 p., ISBN 978-1-85617-526-5
Yang, D.-K., Wu, S.-T.: Fundamentals of Liquid Crystal Devices. John Wiley & Sons, 2006. 378 p. ISBN 978-0-470-01542-X

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
0 %0 %0 %44,4 %55,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Miroslav Hagara, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 30. 09. 2019.

Typ výstupu: