15. 10. 2019  12:01 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-RAKT - Rádiokomunikačná technika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-RAKT
Názov predmetu: Rádiokomunikačná technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na laboratórnych cvičeniach a spracovanie referátov + písomný test počas semestra - 40 bodov. Záverečná písomná skúška - 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa poznatky o činnosti, analýze a návrhu moderných riešení obvodov používaných v rôznorodých rádiokomunikačných systémoch, mobilných komunikačných sieťach, navigačných systémoch, radarových systémoch a pod. Absolvent sa naučí prakticky používať moderné vysokofrekvenčné meracie prístroje, ako napr. spektrálne analyzátory, RF generátory a analyzátory a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
Štrukturálny a hierarchický model komunikačného systému, bezdrôtový komunikačný kanál - kapacita, šírka pásma, odstup signál/šum, spracovanie signálu v analógovom a digitálnom komunikačnom systéme, analógové a digitálne modulácie a demodulácie, základné koncepcie riešenia rádiových prijímačov, základné obvody rádiokomunikačných systémov, fázový záves - PLL a jeho využitie pri generovaní a spracovaní signálov, priama číslicová syntéza frekvencie - DDS, fázový šum v RF obvodoch a oscilátoroch.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gladišová, I., Mihálik J.: Modulované signály, FEI TU, Košice, 2016
Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace, FEKT VUT, Brno, 2003
Haykin, S., Moher M.:Modern Wireless Communications. Pearson Prentice Hall, 560 pp, 2005
Rohde,U.,L.: Digital PLL Frequency Synthesizers. Theory and Design. Prentice-Hall, 1983

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
0 %0 %0 %60,0 %40,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Peter Kubinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: