3. 8. 2020  23:22 Jerguš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ALPR - Algoritmizácia a programovanie (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-ALPR
Názov predmetu:
Algoritmizácia a programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektronika - bakalársky (povinný), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach (max.1 ospravedlnená neúčasť na cvičeniach). Odovzdanie a obhajoba troch semestrálnych zadaní. Minimálny počet bodov za každé zadanie je 5 bodov. Celkový maximálny počet bodov za cvičenia je 45 bodov. Záverečné hodnotenie - písomná skúška (maximálne 55 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť problematiku algoritmizácie a základné princípy programovacích paradigiem. Pochopiť a vedieť naprogramovať rekurzívne algoritmy, vybrané algoritmy vyhľadávania a triedenia. Pochopiť a správne používať aritmeticko-logické operácie, základné údajové typy a údajové štruktúry, príkazy pre riadenie toku programu (vetvenie, cykly, funkcie), základné knižnice pre prácu s pamäťou a vstupno-výstupnými zariadeniami. Pochopiť princípy a výhody objektovo orientovaného programovania. Získať prehľad o vlastnostiach a použiteľnosti vybraných programovacích jazykov. Byť schopný pre jednoduchý problém navrhnúť algoritmus riešenia, zapísať algoritmus v programovacom jazyku (C,C++), odladiť vytvorený program, overiť správnosť vytvoreného programu a vytvoriť programovú dokumentáciu.
 
Stručná osnova predmetu:
Problém, algoritmus, program. Životný cyklus programu. Charakteristiky, vlastnosti, klasifikácia a formy zápisu algoritmov. Zložitosť algoritmov. Princípy vybraných algoritmov triedenia a vyhľadávania, vlastnosti, porovnanie, použiteľnosť. Kompilačné programovacie jazyky (zdrojový kód, preklad, spájanie, knižnice), vývojové prostredie. Štruktúra zdrojového textu v jazyku C. Typy premenných, deklarácia, oblasť platnosti, ich vlastnosti, smerníky, referencie. Údajové štruktúry (základné typy), (statické, dynamické). Operátory a príkazy jazyka C. Funkcie, parametre, rekurzia. Práca s pamäťou, súborom, vstupno-výstupným podsystémom, knižnice, používanie služieb operačného systému. Numerické algoritmy iterácia, rekurzia (konvergencia), (chyby, presnosť). Práca s textovými údajmi (reťazec, kódovanie znakov). Jazyk C++, odlišnosti od jazyka C. Objektovo orientované programovanie - zapuzdrenie, dedičnosť a polymorfizmus, trieda, objekt, metódy, operátory. Ladenie, overovanie a testovanie programov. Programovacie paradigmy - typy a základné princípy. Programovacie jazyky (objektové, logické, funkcionálne, skriptovacie), (kompilačné, interpretačné) porovnanie, vlastnosti, použitie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava : Alfa, 1989. 481 s. ISBN 80-05-00153-3.
KERNIGHAN, B W. -- RITCHIE, D M. Programovací jazyk C. Brno : Computer Press, 2006. 286 s. ISBN 80-251-0897-X.
HEROUT, P. Učebnice jazyka C: 1. díl. České Budějovice : Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-383-8.
VIRIUS, M. Jazyky C a C++: Kompletní průvodce. Praha : Grada Publishing, 2011. 367 s. ISBN 978-80-247-3917-5.
PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++ -2, rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing sa.s., 2012.
SEDGEWICK, R. Algoritmy v C. Části 1 - 4: Základy datové struktury, třídení, vyhledávaní. Praha : SoftPress, 2003. 688 s. ISBN 80-86497-56-9.
WRÓBLEWSKI, P. Algoritmy: Datové struktury a programovací techniky. Brno : Computer Press, 2004. 351 s. ISBN 80-251-0343-9.
CORMEN, T H. -- LEISERSON, C E. -- RIVEST, R L. -- STEIN, C. Introduction to Algorithms. Massachusetts : The MIT Press, 2009. 1292 s. ISBN 978-0-262-03384-8.
SEDGEWICK, R. -- WAYN, K. Algorithms (4th Edition). Boston: Addison_Wesley Profesional, 2011.
KNUTH, D E. The Art of Computer Programming. Volumes 1-4A Boxed Set. Boston: Addiso-Wesley Profesional, 2011.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Z bezpečnostných dôvodov je kapacita cvičení obmedzená na maximálne 10 študentov v skupine.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 759

A
B
CD
E
FX
5,3 %
5,8 %
7,4 %
12,4 %
22,9 %
46,2 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ján Grman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Králiková (cvičiaci, skúšajúci)
Bc. Martin Kucharovič (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Kornel Lisý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mgr. Martin Mierka (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: