16. 10. 2019  16:24 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-CIMO - Číslicové a impulzové obvody (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-CIMO
Názov predmetu: Číslicové a impulzové obvody
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu – získanie aspoň 20 bodov zo 40
Písomná skúška – získanie aspoň 16 bodov z 60
Spolu získanie aspoň 56 bodov zo 100
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa systemizované základné poznatky o princípe činnosti, analýze, syntéze a realizácií širokého spektra impulzových a číslicových obvodov pre typické aplikácie v Elektronike, Elektronických komunikáciách ako aj pre iné elektrotechnické aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Signály v impulzových obvodoch, lineárne tvarovacie obvody. Pasívny a aktívny derivačný a integračný obvod, detektor strednej hodnoty signálu. Elektronické spínacie prvky a obvody, statické a dynamické vlastnosti spínačov. Rozdelenie číslicových systémov, princípy analýzy a syntézy. Matematický formalizmus pre opis funkcie číslicových obvodov, elementárne číslicové obvody a ich štruktúra. Programovateľné číslicové súčiatky PLA, FPGA, využitie PLA a FPGA pri syntéze a realizácii číslicových obvodov. Polovodičové pamäte, bloková syntéza číslicových obvodov s využitím FPGA.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Agarwal, A. - Lang, J.: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design), 2005, ISBN: 1558607358
An Introduction to Electronics, Wikipedia, 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Book:An_introduction_to_electronics
Guldan,A.:Unipolárne integrované obvody.Bratislava, ALFA,1986
Hruškovic,M.: Impulzová technika, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1992
Ismail,A.R.-Rooney,V.M.: Digital Concepts and Applications.Saunders College Publishing, A Division of Holt, Reinhart & Winston Inc.,Philadelphia,1990
Practical Electronics, Wikibooks, 2012, http://en.wikibooks.org/wiki/Practical_Electronics
Prestopnik,R.J.: Digital Electronics. Saunders College Publishing, A Division of Holt, Reinhart & Winston Inc.,Philadelphia, 1990
Shamieh, C. - McComb, G.: Electronics For Dummies, 2009, ISBN: 978-0470286975
Sindige,S.R.: Modern Digital Design.McGraw-Hill,Inc.,1990

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 153

ABCDEFX
8,5 %19,6 %30,7 %19,6 %20,9 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Miroslav Hagara, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: