26. 9. 2020  4:37 Edita
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ELT2N - Elektrotechnika 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-ELT2N
Názov predmetu:
Elektrotechnika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektronika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva písomné testy po 10 bodoch a za spracované výsledky z experimentálnych cvičení získa študent maximálne 10 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia podľa rozpisu na aktuálny semester. Po ospravedlnení absencie na laboratórnom cvičení je študent povinný danú tému docvičiť v náhradnom termíne, absencia na seminárnom cvičení je riešená zadaním príkladov z problematiky, ktorá sa na predmetnom cvičení riešila. Kredity sa neudelia a ku skúške nebude pripustený študent, ktorý za cvičenia získa spolu menej ako 15 bodov. Za skúšku môže študent získať maximálne 70 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky z analýzy elektrických obvodov v periodickom ustálenom stave, frekvenčnej analýzy signálov pomocou Fourierovej transformácie, analýzy lineárnych sústav, riešenia prechodných javov pomocou Laplaceovej transformácie a analýzy obvodov z rozloženými parametrami. Ďalej sa oboznámi so základnými poznatkami z elektromagnetizmu s aplikáciami v elektronike a telekomunikačnej technike – vlastnosťami a analýzou stacionárnych elektrických a magnetických polí, nestacionárnych elektromagnetických polí, elektromagnetických vĺn a spôsobmi ich generovania a šírenia v homogénnom prostredí. Získané poznatky poskytnú študentom nevyhnutný základ pre následné odborné predmety v bakalárskom a inžinierskom štúdiu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Analýza obvodov s viacpólovými prvkami
2. Rezonančné obvody. Vlastnosti obvodov v harmonickom ustálenom stave - frekvenčné charakteristiky
3. Analýza lineárnych obvodov v periodickom neharmonickom ustálenom stave pomocou Fourierových radov. Nelineárne javy v elektrických obvodoch - princíp frekvenčného násobenia, zmiešavania a amplitúdovej modulácie
4. Frekvenčná analýza signálov pomocou Fourierovej transformácie
5. Analýza lineárnych sústav - odozva sústavy na štandardné signály (Diracov impulz a jednotkový skok), konvolúcia
6. Analýza prechodných javov v lineárnych obvodoch pomocou Laplaceovej transformácie
7. Analýza obvodov s rozloženými parametrami (homogénne vedenia)
8. Elektromagnetizmus pre elektroniku a telekomunikácie - základné pojmy a zákony
9. Stacionárne elektrické pole
10. Stacionárne magnetické pole
11. Časovo premenlivé elektromagnetické pole a Maxwellove rovnice
12. Elektromagnetické vlny a ich šírenie v neohraničenom prostredí, základné spôsoby generovania elektromagnetických vĺn
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAVLÍČEK, V. -- ZEMÁNEK, I. Elektrické obvody 2. Praha : ČVUT, 2008. 368 s. ISBN 978-80-01-03971-7.
ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.
BENDA, O. Teoretická elektrotechnika: Teória vedení. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 156 s. ISBN 978-80-227-2700-6.
BRTNÍK, B. Elektrické obvody v příkladech. Praha, Česká republika: BEN - technická literatura, 2010. 154 s. ISBN 978-80-73-00259-6.
ZEMÁNEK, I. -- ČMEJLA, R. -- HAVLÍČEK, V. Základy teorie obvodů 2 – cvičení. Praha, Česká republika: České vysoké učení technické v Praze, 2007. 191 s. ISBN 978-80-01-03690-7.
MAYER, D. Aplikovaný elektromagnetizmus. České Budějovice : Kopp nakladatelství, 2012. 531 s. ISBN 978-80-7232-424-8.
NOVOTNÝ, K. Teorie elektromagnetického pole 1. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 187 s. ISBN 80-01-03226-4.
SADIKU, M N. Elements of Electromagnetics. Oxford : Oxford University Press, 2007. 818 s. ISBN 0-19-531519-7.
DORF, R C. -- SVOBODA, J A. Introduction to electric circuits. New York : John Wiley & Sons, 1999. 914 s. ISBN 0-471-19246-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A
B
CD
E
FX
4,4 %11,1 %
22,2 %
33,3 %
22,2 %
6,8 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Štofka, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
7. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: