16. 12. 2019  14:53 Albína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-OPTEL - Optoelektronika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-OPTEL
Názov predmetu: Optoelektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych a laboratórnych cvičeniach, absolvovanie testu - 30 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov súvislosti medzi základnými elektrickými a optickými vlastnosťami materiálov a ich vplyvu na elektrofyzikálne vlastnosti optoelektronických prvkov a systémov. Studenti sa oboznámia s princípmi činnosti optoelektronických prvkov a laserov ako aj ich aplikáciami v optoelektronických systémoch pre informačné technológie, priemyselných a lekárskych systémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Optoelektronika - vymedzenie pojmu, význam a použitie. Spektrum optického žiarenia. Šírenie optickej vlny. Snellov zákon. Rádiometria a fotometria. Veličiny charakterizujúce optické žiarenie. Žiarenie absolútne čierneho telesa, základné zákony. Rovnovážne a nerovnovážne stavy kvantového systému, inverzná populácia. Detektory optického žiarenia. Elektroluminiscenčné diódy - LED. Displeje, ich rozdelenie, charakterizácia a použitie. Optróny a ich použitie. Optické vlákna a ich použitie. Optické vlákna v automobiloch. Princípy optického prenosu informácií a jeho aplikácie. Základy teórie laserov. Tuhofázové lasery, plynové lasery a polovodičové lasery. Priemyselné aplikácie laserov. Opracovanie materiálov laserom. Aplikácie laserov vo výrobnej metrológii a diagnostike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
YARIV, A. -- YEH, P. Photonics. Optical Electronics in Modern Communications. Oxford : Oxford University Press, 2007. 836 s.
ROGERS, A. Essentials of optoelectronics: With applications. London : Chapman and Hall, 1997. 468 s. ISBN 0-412-40890-2.
YOUNG, M. Optics and lasers : Including fibers and opcical waveguides. Berlin: Springer Verlag, 2000. 498 s. ISBN 3-540-55010-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 152

ABCDEFX
7,9 %6,6 %14,5 %37,5 %32,9 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Martin Feiler (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Filip Chymo (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Uherek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. František Uherek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: