19. 10. 2019  17:13 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PPNEO - Programové prostriedky pre návrh elektronických obvodov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PPNEO
Názov predmetu: Programové prostriedky pre návrh elektronických obvodov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základnú predstavu o programových prostriedkoch pre analýzu a jej využití v návrhu elektronických obvodov.
Získať základné vedomosti a schopnosti pre správne použitie simulačných programov pri štúdiu odborných predmetov, bakalárskych prác, ŠVOČ, individuálnych projektov. Vytvoriť základy pre inžinierske štúdim.
Absolvent predmetu bude ovládať základy metód simulácie, analýzy elektronických obvodov a prvkov, ako jeden z prostriedkov návrhu obvodov. Dôraz je kladený na simuláciu na úrovni elektrickej schémy, ako aj využitie modelov obvodových prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam počítačovej analýzy obvodov, Návrhový priestor, úrovne návrhu, Základy a rozdelenie simulátorov pre analýzu elektronických obvodov, analógové simulátory, programy typu SPICE, SPICE-like, Spice compatible. Elektrická simulácia, prístupy, metódy riešenia, presnosť výpočtu, Typická štruktúra simulačných programov. Spôsob práce so simulačnými programami. Ukážky.

Spôsoby popisu elektronických obvodov, tvorba netlistu a simulačného súboru.
Typy simulácií a analýz, Nezávislé zdroje, Základné pasívne prvky,
Modely pasívnych prvkov, linearizované modely. Modelovanie el. prvkov, príkazy a použitie.

Analýzy v jednosmernej oblasti “OP”, “DC”, frekvenčnej “AC” a časovej oblasti “TRAN”, Fourierova, skreslenie, šum, citlivostná, ”najhorší prípad”, Príklady analýzy základných elektronických obvodov.

Viacnásobné analýzy, výstupy analýz. Riadené zdroje. Funkčné bloky, podobvody, príklady.

Modely polovodičových prvkov a ich implementácia v elektrických simulátoroch. Knižnice prvkov.

Modely špeciálnych prvkov, Makromodely a ich tvorba, "podobvody" (subcircuits) a ich využitie, Operačný zosiľňovač.

Prostriedky návrhu programovateľných integrovaných obvodov, FPGA.

Osobitosti programových prostriedkov pre návrh integrovaných obvodov.

Programové prostriedky pre návrh plošných spojov a konštrukciu elektronických obvodov.

Špeciálne, Non-SPICE analýzy, Harmonic Balance, Shooting Newton, Analyzátory na báze obvodových matíc, modely prvkov, prostriedky syntézy obvodov.

Využitie simulátorov elektromagnetického poľa v analýze a modelovaní elektronických prvkov a obvodov, Ukážky Comsol, CST, Sonnet, ADS.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kolka,Z., Biolek D. Biolková, V. Biolek, Z.: Modelování a simulace pomocí PSPICE, Tribun EU, 2011, ISBN 978-80-7399-293-4
Pspice Reference Guide, Cadence 2nd online edition, ZIP format, 1.76M, http://uef.fei.stuba.sk/moodle/mod/resource/view.php?id=10641
Tobin, P.: PSpice for Circuit Theory and Electronic Devices, Morgan & Claypool, 2007, ISBN: 1598291564
Tuinenga, P., W.: SPICE: A Guide to Circuit Simulation and Analysis Using PSPICE, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-834607-0

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
28,6 %28,6 %14,3 %14,3 %14,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: