20. 10. 2019  16:41 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SENZ - Senzorika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SENZ
Názov predmetu: Senzorika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu aktívnou účasťou na laboratórnych cvičeniach a seminároch, absolvovanie písomného testu počas semestra a vypracovanie referátov z laboratórnych cvičení.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa znalosti z oblasti princípov senzorov rôznych typov fyzikálnych a chemických veličín a ich konverzie na elektrický signál, naučí sa metodickým postupom pri návrhu, príprave, hodnotení vlastností a aplikácií jednotlivých typov senzorov. Ako absolvent predmetu by mal získať aj skúsenosti so spracovaním elektrického signálu z rôznych typov senzorov.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia senzora, Klasifikácia senzorov a ich použitie, Vstupno-výstupné charakteristiky senzorov, Premena fyzikálnej veličiny na elektrický signál, Fyzikálne princípy detekcie používané na konverziu podnetu na elektrický signál, Optické prvky využívané v senzoroch, Základné elektrické obvody na spracovanie senzorových signálov, Tepelné senzory, Radiačné senzory, Magnetické senzory, Mechanické senzory, Chemické senzory, Vybrané aplikácie senzorov, Senzory pre zabezpečovaciu techniku, Materiály a technológie pre vybrané druhy senzorov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOTOVÝ, I. Mikrosenzory. Bratislava : STU, 2010. ISBN 978-80-227-3302-1.

Odporúčaná:
Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors, Springer 2004, ISBN 0-387-00750-4, p. 589.
Miroslav Husák: Mikrosenzory a mikroaktuátory, Academia 2008, ISBN 978-80-200-1478-8, p.540.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 152

ABCDEFX
1,3 %10,5 %17,8 %32,2 %38,2 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ondrejka (cvičiaci)
Ing. Martin Predanocy, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Erik Vavrinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: