19. 10. 2019  22:57 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-AON - Analógové obvody a ich návrh (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AON
Názov predmetu: Analógové obvody a ich návrh
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych a laboratórnych cvičeniach, priebežné hodnotenie (30 bodov). Absolvovanie záverečnej skúšky (70 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Nadobudnutie poznatkov o rôznych typoch a možnostiach moderných analógových obvodov, ako aj získanie základných poznatkov o návrhu analógových integrovaných obvodov. Študent získa vedomosti a bude mať možnosť overiť si všeobecné poznatky o analýze lineárnych a nelineárnych obvodov pre generovanie a spracovanie rozličných signálov. Oboznámi sa s návrhovými prostriedkami pre analýzu a vyšetrovanie analógových obvodov a získa skúsenosti z metodiky praktickej aplikácie IO riešením zadaní na cvičeniach.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do analýzy a návrhu analógových obvodov (AO). Všeobecné rozdelenie AO, historický vývoj. Charakteristika základných premien v nelineárnych a parametrických obvodoch, obvodové prvky a ich modely, riadené a neriadené lineárne a nelineárne zdroje. Tranzistorové zosilňovače (SE,SK,SB). Nelineárne zosilňovače. Nízkofrekvečné, vysokofrekvenčné, nízkošumové a výkonové zosilňovače, metódy ich návrhu. Analógové filtre a ich realizácia. Generátory signálov. Oscilátory LC a RC, oscilátory s piezoelektrickými jednotkami. Zmiešavače a násobiče frekvencie signálov. Modulátory a demodulátory signálov - AM, FM, FZM a IM. Fázový záves (PLL). Prúdové a napäťové zdroje. Operačné zosilňovače.
Úvod do návrhu analógových IO: základné stavebné bloky analógových IO. Návrh RF analógových IO.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽ, I. Analógové nelineárne obvody: Príklady. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 102 s. ISBN 80-227-0704-X.
NORTHROP, R. Analog Electronic Circuits: Analysis and Applications. Massachusetts: Addison-Wesley Publ., Inc. , 1990. 534 s. ISBN 978-0-2011-1656-4.
RAZAVI, B. Design of Analog CMOS Integrated Circuits. New York: McGraw-Hill Companies, 2001. 684 s. ISBN 0-07-238032-2.

Odporúčaná:
Baláž, I.: Teória obvodov III. Metódy riešenia nelineárnych obvodov. Bratislava, ES SVŠT 1988
Baláž, I.: Teória obvodov III. 2. časť, 2. vyd., ESSTU 1994, 223 str.
Baláž,I.: Analógové nelineárne obvody. Príklady, Bratislava, FEI-STU 1994.
Hagen, J.B.: Radio-frequency electronics.Cambridge University Press, 1996, 358 str.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 180

ABCDEFX
1,7 %4,4 %12,2 %16,1 %47,8 %17,8 %
Vyučujúci: Ing. Daniel Arbet, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Kováč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Kubinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Miroslav Potočný (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: