Oct 30, 2020   12:41 p.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Course syllabus B-FTPP - Fyzika a technológia polovodičových prvkov (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-FTPP
Názov predmetu:
Fyzika a technológia polovodičových prvkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektronika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie (40 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie predmetu vytvára predpoklady pre poznanie elektrofyzikálnych princípov činnosti polovodičových štruktúr a prvkov ako aj technológií prípravy. Poslucháči porozumejú pásmovej teórií tuhých látok a zvlášť polovodičov, zásadám návrhu prvkov a závislostiam prúdu od pripojeného napätia ako aj technologickým postupom prípravy vrstiev a prvkov, štruktúre prvkov a princpov fungovania elektronických prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie materiálov podľa mernej elektrickej vodivosti – izolanty, kovy a polovodiče. Základy pásmovej teórie tuhých látok. Štatistika voľných nosičov náboja (VNN). Generácia a rekombinácia, rovnovážne a nerovnovážne VNN. Transportné javy, pohyblivosť, merná elektrická vodivosť. Čas života VNN. Difúzia a drift VNN. Kontaktné javy, ohmický a Schottkyho kontakt. Základy teórie pn-prechodu. Polovodičové materiály, Si, Ge, GaAs, GaN, SiC, organické polovodiče. Technologické procesy prípravy polovodičových prvkov - monokryštalické dosky, epitaxia, difúzia, iónová implantácia, oxidácia, plazmatická depozícia, naparovanie, naprašovanie. Litografia, leptacie procesy. Vybrané aplikácie. Perspektívy a trendy rozvoja mikro/nano-elektroniky.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Sze SM. Semiconductor devices: physics and technology. John wiley & sons; 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 38

AB
C
D
E
FX
23,7 %
23,7 %
15,8 %13,2 %
23,6 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Aleš Chvála, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Marek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Martin Weis, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
21. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 04. 2020.

Type of output: