19. 10. 2019  0:23 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-LAST - Laserová technika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-LAST
Názov predmetu: Laserová technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Účasť na cvičeniach a prezentovanie individuálneho projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie predmetu vytvára predpoklady pre poznanie princípov laserov a laserových technológií v širokej škále aplikácií - od elektrotechniky až po medicínu.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálna podstata laserového žiarenia, jeho unikátne vlastnosti, interakcia laserového žiarenia s materiálmi. Najvýznamnejšie typy laserov a ich vlastnosti. Optické systémy pre spracovanie a prenos laserového žiarenia. Základy konštrukcie priemyselných laserových systémov. Návrh laserových systémov pre priemyselné aplikácie. Lasery a laserové systémy pre technologické a mikrotechnologické aplikácie. Aplikácie laserov v elektrotechnike a automobilovom priemysle. Princípy využitia laserov v oblasti priemyselnej metrológie a diagnostiky. Lasery a laserové systémy pre biológiu a medicínu. Trendy rozvoja v oblasti laserov a laserových systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 34

ABCDEFX
11,8 %35,3 %14,7 %17,6 %20,6 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Donoval, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. František Uherek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. František Uherek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: