14. 10. 2019  9:55 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-LEK - Lekárska elektronika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-LEK
Názov predmetu: Lekárska elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Práca na laboratórnych cvičeniach v priebehu semestra (max. 10 bodov), písomné vypracovanie dvoch referátov max. po 10 bodoch - max. počet bodov za cvičenia je 30 bodov. Maximálny počet bodov za písomnú časť skúšky je 70 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad v oblasti diagnostickej medicínske techniky, porozumie fyzikálnym zákonitostiam, ktoré zariadenia vyžívajú, bude schopný navrhnúť elektronické obvody pre snímanie biosignálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Typy medicínskych zariadení, medicínskych informácií a ich využitie v diagnostickom procese. Snímače neelektrických veličín, priame a nepriame meranie tlaku krvi. Meranie prietoku a biochemických parametrov krvi. Medicínske zobrazovacie zariadenia (emisné, transmisné, reflexné), charakteristika (kontrast, rozlíšenie). Ultrazvukové diagnostické zariadenia, módy zobrazenia. Počítačová tomografia CT, konštrukčné riešenie CT zariadení, rekonštrukcia obrazu. MRI - fyzikálne princípy zobrazovania pomocou MRI, kódovanie obrazu MRI, konštrukcia MRI zariadenia. Ďalšie typy zobrazovacích zariadení, PET, SPECT, OCT. Bioelektromagnetizmus. Biologické zdroje elektrických a magnetických polí, princípy ich merania. Hardvérové aspekty merania biosignálov, prístrojové a izolačné zosilňovače. Elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromyografia – zvody, diagnostické použitie. Bioelektrická stimulácia, kardiostimulátory, defibrilácia. Biomedicínska elektronika – aplikácie v spotrebnej elektronike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ONDRÁČEK, O. -- COCHEROVÁ, E. -- GAŠPARÍK, I. -- PÚČIK, J. Číslicové spracovanie signálov. Biosignály. Bratislava : STU, 2007. 313 s. ISBN 978-80-227-2695-5.
PÚČIK, J. -- COCHEROVÁ, E. Analýza biosignálov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 121 s. ISBN 978-80-227-2833-1.

Odporúčaná:
Bronzino, J. D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC press, Boca Raton, 2000 Webster, J.G.: Medical Instrumentation. Application and Design, Wiley 2009, ISBN-13 978-0471-67600-3

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 137

ABCDEFX
13,9 %25,5 %34,3 %16,8 %8,8 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Elena Cocherová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Púčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Erik Vavrinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: