17. 10. 2019  6:31 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-MER - Meranie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MER
Názov predmetu: Meranie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 10 bodov. Za prípravu na experimentálne cvičenia a spracovanie výsledkov týchto cvičení získa študent maximálne 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 60 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálny študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent pochopí princípy merania a jeho vyhodnotenia. Spozná základné vlastnosti a princípy meracích prístrojov. Získa základné vedomosti o moderných meracích prístrojoch. Naučí sa metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín. Získa potrebné schopnosti pre návrh a implementáciu meracích systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vyhodnocovanie meraní – chyby a neistoty merania.
Elektromechanické a elektronické meracie prístroje – ich vlastnosti a súčasti.
Analógové osciloskopy, meranie parametrov signálov osciloskopom.
Princípy číslicového merania (vzorkovanie, kvantovanie). Typy AD a DA prevodov.
Číslicové meracie prístroje – ich vlastnosti a súčasti. Virtuálne meracie prístroje.
Číslicové osciloskopy. Možnosti merania číslicovými osciloskopmi. Použitie osciloskopických sond.
Zdroje/generátory meracích signálov.
Princíp merania frekvencie, času a fázy – čítače frekvencie.
Princípy merania základných aktívnych elektrických veličín – elektrické napätie, prúd, výkon, energia.
Princípy merania základných pasívnych elektrických veličín – odpor, impedancia, kapacita, indukčnosť, kvalita, stratový činiteľ.
Meranie na štvorpóloch (vstupná a výstupná impedancia).
Merania vo frekvenčnej oblasti – spektrálny a obvodový analyzátor.
Meranie elektromagnetických polí pomocou antén.
Diagnostika číslicových obvodov – logická sonda, logický analyzátor.
Automatizované meracie systémy.
Merania na komunikačných vedeniach a prenosových trasách.
Úvod do elektromagnetickej kompatibility.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAASZ, V. -- SEDLÁČEK, M. Elektrická měření: Přístroje a metody. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 327 s. ISBN 80-01-02731-7.
WEBSTER, J. The mesurement, instrumentation and sensor handbook. New York: CRC Press LLC, 1999.
PLACKO, D. : Fundamentals of Instrumentation and Measurement. London: ISTE Ltd London, 2007. 555 s. ISBN 978-1-905209-39-2.
BITTERA, M. -- KAMENSKÝ, M. -- KRÁLIKOVÁ, E. Elektrické meranie: Návody na laboratórne cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 230 s. ISBN 978-80-227-3659-6.
SMIEŠKO, V. Meracia technika.  [online]. 2012. URL: http://www.ue.fei.stuba.sk.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na max. 10 študentov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 231

ABCDEFX
14,7 %13,0 %15,6 %24,2 %32,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: