7. 12. 2019  2:07 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-PREN - Priemyselná elektronika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-PREN
Názov predmetu: Priemyselná elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych a laboratórnych cvičeniach, vypracovanie zadania a projektu (40 bodov). Záverečné hodnotenie: písomná skúška, prezentácia a obhájenie riešenia projektu (60 bodov). Kredity sa udelia študentovi, ktorý vypracuje a obháji praktický projekt a získa najmenej 20 bodov a ktorý získa celkovo najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky a rozšíriť ich vedomosti o praktických aspektoch aplikácie mikroelektronických prvkov, obvodov, senzorických systémov a aktuátorov v spojitých a nespojitých výrobných procesoch. Naučiť metodickým postupom používaným pri návrhu, analýze a charakterizácii vlastností elektronických systémov so senzormi a aktuátormi z hľadiska ich efektívneho uplatnenia pre vybrané aplikácie, napr. v autoelektronike, zabezpečovacej technike a pod. Jeho absolvovanie prehlbuje vedomosti študentov v oblasti aplikácie elektronických senzorov, prispôsobovacích obvodov, aktuátorov a ich uplatnenia v širokom spektre aplikácií. Študenti získajú tiež praktické skúsenosti z návrhu a realizácie elektronických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné stavebné prvky senzorových systémov. Prvky a obvody na prispôsobenie, spracovanie a vyhodnocovanie signálov senzorov. Inteligentné senzory. Senzorové systémy na detekciu rôznych fyzikálnych a chemických veličín. Aktuátory a riadiaca elektronika. Integrácia senzorov a aktuátorov vo výrobných systémoch. Príklady aplikácií v autoelektronike, zabezpečovacej technike, elektronike riadiacich systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
D.R. Patrick, S.W. Fardo: Industrial Electronics: Devices and Systems. Fairmont Press, 2000, 671s. ISBN: 9780881733204,
G. K. McMillan, D. M. Considine: Process/industrial instruments and controls handbook. McGraw-Hill, New York, USA, 1999, ISBN 0-07-012582-1
G. Pistoia: Battery Operated Devices and Systems - From Portable Electronics to Industrial Products. Elsevier, 2009, 382s. ISBN 978-0-444-53214-5
H. Häberle a kol.: Prúmyslová elektronika a informační technologie, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer, GmbH & Co., Haan-Gruiten, Germany, 2003, 719 s. ISBN 80-86706-04-4
IEEE Industrial Electronics Society, http://ieee-ies.org/index.php/about/resources/links
J.S.Chitode: Industrial Electronics. Technical Publications, 2009, 512s. ISBN: 8184316267
Lániček, R.: Elektronika. Praha, BEN - technická literatura, 2004, 479 s. ISBN 80-86056-25-2
M.H. Rashid: Power Electronics Handbook - Devices, Circuits, and Applications. Elsevier, 2011, 1374 s. ISBN 978-0-12-382036-5. OnLine: http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpPEHDCAE1/power-electronics-handbook
T.E. Kissell: Industrial Electronics: Applications for Programmable Controllers, Instrumentation and Process Control, and Electrical Machines and Motor Controls. Prentice Hall College Div, 2002. ISBN: 0130602418

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 121

ABCDEFX
8,3 %12,4 %28,1 %26,4 %24,0 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Černaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Jagelka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Kozárik (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 07. 05. 2019.

Typ výstupu: